Reducció de jornada i teletreball

Si un treballador sol·licita una reducció de jornada per tutela legal, podrà treballar menys hores, amb una reducció proporcional del salari, durant un temps determinat (en funció de l’edat o situació de la persona a atendre). Entre altres casos, l’empleat podrà sol·licitar la reducció de jornada per tutela legal per…

El justificant mèdic és fals

Si un treballador s’absenta del seu lloc de treball i us envia un justificant de l’hospital conforme s’hi ha visitat o un justificant del metge conforme li ha prescrit repòs domiciliari (sense que hagi iniciat un procés d’IT), aquestes absències estaran justificades i no podreu sancionar-lo per no haver anat…

Sentències d’interès en l’àmbit laboral

Reconeixement mèdic i promoció Una empresa pretenia incloure un  reconeixement mèdic exhaustiu com a requisit per a un procés de promoció interna. L’Audiència Nacional [AN 12-02-2024] ha establert que els reconeixements mèdics només poden ser obligatoris en situacions relacionades amb la protecció de la salut dels treballadors o la prevenció…

Què passa si l’empresa no el pot readmetre?

Algunes empreses amb problemes estan tancant. En aquests casos, el correcte és fer un acomiadament per raons objectives i pagar als afectats la indemnització de 20 dies per any de servei. Si la rescissió dels contractes afecta a tota la plantilla i el nombre d’afectats és superior a cinc, s’ha…

No ha superat el període de prova

L’acord pel qual s’inclou un període de prova en un contracte s’ha de formalitzar per escrit. No obstant això, a diferència de l’acomiadament, la comunicació de l’extinció del contracte de treball per incompliment del període de prova es pot fer verbalment (no és obligatori comunicar-ho per escrit). La resolució del…

Substituir l’excedent

Qualsevol treballador amb almenys un any d’antiguitat a la seva empresa té dret a estar d’excedència voluntària durant un període que no sigui inferior a quatre mesos i que no superi els cinc anys. Si l’empresa necessita contractar un substitut per cobrir aquesta vacant: No és vàlid que subscrigui un…

Podeu acomiadar l’encobridor?

L’acomiadament d’un treballador que ha furtat material o diners de l’empresa sol ser vàlid amb independència del valor dels objectes sostrets: el més important és la pèrdua de confiança que produeix el robatori. Però… què passa amb el treballador que sabia que s’estaven produint els furts i els va encobrir?…

Sentències d’interès en l’àmbit laboral

Per dies hàbils L’Audiència Nacional [AN 25-01-2024] ha confirmat que, com a norma general, els permisos retribuïts es computen per dies hàbils, però que, si el conveni ho preveu, hi ha excepcions en determinats permisos. Per tant, si el conveni no diu res, el permís retribuït per accident o malaltia…

Tenir cura d’un fill és força major?

Els treballadors tenen dret a absentar-se de la feina per força major quan sigui necessari per motius urgents relacionats amb familiars o persones convivents; en concret, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata: Segons la llei, tenen dret a cobrar les hores d’absència equivalents…

COVID-19. Cinquena pròrroga ERTO

Les organitzacions sindicals UGT i CCOO, les patronals CEOE i CEPYME, i el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, després de negociar les mesures oportunes per a enfrontar-se a aquesta situació, van aconseguir el VI Acord social en Defensa de l’Ocupació (VI…