Filials

Cuidem dels seus interessos.

El bon funcionament de les filials determina l’èxit de l’expansió. Per assegurar-ho recolzem el seu personal i reportem informació de la seva situació cap a la matriu. Apliquem els mecanismes de supervisió existents i en proposem de nous si cal.

En cas d’empreses estrangeres, garantim la correcta aplicació de la legalitat nacional. Complim o supervisem les obligacions de “reporting” a la matriu. Resolem els dubtes fiscals de les operacions comercials internacionals.

Podem ser el seu “controller” financer o el seu “controller” de gestió, amb les avantatges que comporta l’externalització d’aquest servei.

En funció de la profunditat del servei que desitgi podrà escollir entre qualsevol dels plans que oferim: Gestor, Assessor, Consultor.

Serveis inclosos Gestor Assessor Consultor
Declaracions periòdiques impostos Agència Tributària (AEAT)
Impost sobre Societats
Preparació Comptes Anuals
Informació novetats legals
Gestió de nòmines i cotitzacions Seguretat Social (SS)
Supervisió de la comptabilitat
Compliment o supervisió del sistema de "reporting"
Llibres oficials comptabilitat i mercantils
Consultes i suport assessor personal
Interlocutor amb AEAT i SS (inclou notificacions telemàtiques)
Suport en inspeccions i comprovacions AEAT i SS
Seguiment periòdic marxa negoci

Notícies

Notícies