Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Quins són els paradisos fiscals actualment?

Tindran la consideració de paradís fiscal els països o territoris que es determinin reglamentàriament. En tant no es determinin, tindran l’esmentada consideració els països o territoris previstos a l’article 1 del Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris que es refereixen els articles 2, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de Mesures Fiscals Urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1991 (Disposició Transitòria Segona Llei 36/2006).

Des de 2 de febrer de 2003, data d’entrada en vigor del Reial Decret 116/2003, de 31 de gener, es va incorporar al Reial Decret 1080/1991 una disposició segons la qual deixaran de tenir la consideració de paradís fiscal aquells països o territoris que firmin amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició internacional amb clàusula d’intercanvi d’informació o un acord d’intercanvi d’informació en matèria tributària en el qual expressament s’estableixi que deixen de tenir l’esmentada consideració, des del moment en què aquests convenis o acords s’apliquin.

Els països o territoris a què es refereix el paràgraf anterior tornaran a tenir la consideració de paradís fiscal a partir del moment en què tals convenis o acords deixin d’aplicar-se

Partint dels paràgrafs anteriors han sortit de la llista original els següents territoris: Principat d’Andorra, Antilles Neerlandeses, Aruba, República de Xipre, Emirats Àrabs Units, Hong Kong, Las Bahamas, Barbados, Jamaica, República de Malta, República de Trinitat i Tobago, Gran Ducat de Luxemburg, República de Panamà, República de San Marino i República de Singapur.

En conseqüència, la vigent llista de territoris, amb les modificacions derivades i que es derivin de l’establert al Reial Decret 116/2003, continuarà sent d’aplicació en tant no s’aprovi una nova relació.

A partir d’1 de gener de 2015 la relació de països i territoris que tenen la consideració de paradisos fiscals es podrà actualitzar atenent els següents criteris:

 1. L’existència amb l’esmentat país o territori d’un conveni per evitar la doble imposició internacional amb clàusula d’intercanvi d’informació, un acord d’intercanvi d’informació en matèria tributària o el Conveni d’Assistència Administrativa Mútua en Matèria Fiscal de la OCDE i del Consell d’Europa esmenat pel Protocol 2010, que resulti d’aplicació.
 2. Que no existeixi un efectiu intercanvi d’informació tributària.
 3. Els resultats de les avaluacions inter parelles realitzades pel Fòrum Global de Transparència i Intercanvi d’Informació amb Finalitats Fiscals.

En conseqüència, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació l’actualització de la llista no tindrà caràcter automàtic, sinó que haurà de realitzar-se de manera expressa i, a aquests efectes, es tindran en compte els susdits criteris.

Llista de països i territoris que tenen la consideració de paradisos fiscals amb les modificacions derivades de l’establert al Reial Decret 116/2003:

 1. Principat d’Andorra
 2. Antilles Neerlandeses
 3. Aruba
 4. Emirat de l’Estat de Bahrain
 5. Sultanat de Brunei
 6. República de Xipre
 7. Emirats Àrabs Units
 8. Gibraltar
 9. Hong Kong
 10. Anguilla
 11. Antigua i Barbuda
 12. Les Bahames
 13. Barbados
 14. Bermuda
 15. Illes Caiman
 16. Illes Cook
 17. República de Dominica
 18. Granada
 19. Fiji
 20. Illes de Guernsey i de Jersey (Illes del Canal)
 21. Jamaica
 22. República de Malta
 23. Illes Malvines
 24. Illa de Man
 25. Illes Marianes
 26. Maurici
 27. Montserrat
 28. República de Nauru
 29. Illes Salomó
 30. Saint Vincent i les Grenadines
 31. Santa Llúcia
 32. República de Trinitat i Tobago
 33. Illes Turks i Caicos
 34. República de Vanuatu
 35. Illes Verge Britàniques
 36. Illes Verges dels Estats Units d’Amèrica
 37. Regne haiximita de Jordània
 38. Líban
 39. República de Libèria
 40. Principat de Liechtenstein
 41. Gran Ducat de Luxemburg, pel que respecta a les rendes percebudes per les Societats a què es refereix el paràgraf 1 del Protocol annex al Conveni, per evitar la doble imposició, de 3 de juny de 1986
 42. Macau
 43. Principat de Mònaco
 44. Sultanat d’Oman
 45. República de Panamà
 46. República de San Marino
 47. República de Seychelles
 48. República de Singapur

Llegir +

COVID-19. Cinquena pròrroga ajuda autònoms

Es prorroguen les ajudes a autònoms amb certes restriccions. Es conserva l’exoneració de quotes en percentatges variables entre el 90 i el 25% en funció del mes, així com també les tres prestacions preexistents: una extraordinària per cessament d’activitat per als autònoms afectats per la suspensió de l’activitat, una altra també extraordinària per als que vinguessin percebent prestacions per cessament d’activitat d’acord amb la normativa anterior, una altra extraordinària per a treballadors autònoms de temporada, i una ordinària de cessament d’activitat, compatible amb el treball per compte propi.

Cal assenyalar, pel que fa a la prestació extraordinària dirigida als autònoms acollits a les prestacions per cessament d’activitat d’acord amb el Reial decret llei 11/2021, que d’ara endavant la seva percepció quedarà condicionada al fet que el beneficiari acrediti una disminució de la facturació del 75 %, i no percebi ingressos superiors al 75% del salari mínim interprofessional en el període de referència.

Per major informació pot contactar amb Contem assessors.

Llegir +

COVID-19. Cinquena pròrroga ERTO

Les organitzacions sindicals UGT i CCOO, les patronals CEOE i CEPYME, i el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, després de negociar les mesures oportunes per a enfrontar-se a aquesta situació, van aconseguir el VI Acord social en Defensa de l’Ocupació (VI ASDE), en el qual es va recollir la pròrroga de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació (incloses les mesures per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes), així com les mesures complementàries associades als expedients de regulació temporal d’ocupació relacionats amb la COVID-19.

Aquesta pròrroga es subordina, en el cas d’expedients en vigor a data de 30 de setembre de 2021, a la presentació d’una sol·licitud a aquest efecte davant l’autoritat laboral. Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, i de l’informe de la representació legal de les persones treballadores en el cas d’expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives.

Així mateix, l’accés a les mesures extraordinàries en matèria de cotització i el reconeixement de les prestacions per desocupació exigirà la presentació, per part de les empreses la pròrroga de les quals sigui autoritzada, d’una relació de les persones treballadores que estiguessin incloses a data de 30 de setembre de 2021 en l’àmbit d’aplicació de l’expedient de regulació temporal d’ocupació i que vagin a romandre incloses en l’esmentat expedient durant la pròrroga.

D’altra banda, es recull la possibilitat de presentar nous ERTO per impediment o limitacions a l’activitat normalitzada, per als quals es preveuen, així mateix, mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació. De la mateixa manera, els segueixen resultant d’aplicació les mesures complementàries associades a aquests expedients.

Aquesta nova pròrroga, igual que les anteriors que s’han anat adoptant, estableix beneficis en la cotització per a les empreses afectades per un ERTO vinculat a la situació pandèmica, si bé incorporant una rellevant novetat, consistent en l’atribució de diferents beneficis a les empreses que realitzin accions formatives en favor de les persones incloses en l’expedient de regulació temporal d’ocupació, amb la finalitat de millorar les competències professionals i l’ocupabilitat d’aquestes persones. Les accions formatives es podran desenvolupar a través de qualsevol tipus de formació previstos en la norma que es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Es prioritzarà el desenvolupament d’accions formatives dirigides a atendre les necessitats reals de formació de les empreses i els treballadors, així com aquelles que permetin requalificar a aquests últims, encara que no tinguin relació directa amb l’activitat desenvolupada a l’empresa.

Amb la finalitat abans indicada, es regula el règim de la formació que s’ha d’impartir, sent destacable que la seva impartició a les persones incloses en l’expedient de regulació d’ocupació, sense perjudici de les majors exempcions en la cotització que per la mateixa corresponguin, portarà aparellada un increment dels crèdits de què disposen les empreses per al finançament de la referida formació.

També es preveu la inclusió d’una obligació d’aquest tipus en el desenvolupament del futur Mecanisme de Sostenibilitat en l’Ocupació.

Es concreten les exempcions en la cotització a la Seguretat Social que resultaran aplicables, que van des d’una exempció de l’100% en els ERTO per impediment a l’activitat, a quanties que varien en funció del nombre de treballadors de l’empresa i, de manera innovadora, com s’ha indicat anteriorment, de si l’empresa desenvolupa o no accions formatives en favor dels treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d’ocupació per limitacions a l’activitat normalitzada.

Finalment, es prorroguen, juntament amb tot l’anterior, el Pla MECUIDA, fins al dia 28 de febrer de 2022, i les mesures de suport i de protecció per desocupació d’artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics. I això, per tal d’ampliar la durada de la prestació per desocupació d’artistes en espectacles públics, personal tècnic i auxiliar de el sector de la cultura i professionals taurins; i reconèixer un accés extraordinari a aquesta prestació per als dos primers col·lectius.

Per major informació pot contactar amb Contem assessors.

Llegir +

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Octubre

El mes d’octubre té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12

13

14 15 16 17
18 19

20

21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

 

Fins al 13 d’octubre

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

Fins al 20 d’octubre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Tercer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 • Setembre 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Setembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Setembre 2021: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Juliol 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Juliol 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2021: 548, 566, 581
 • Setembre 2021: 570, 580
 • Tercer trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2021. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Tercer trimestre 2021: 582
 • Tercer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Fins al 30 d’octubre

IVA

 • Setembre 2021. Acollits al SII. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Fins al 02 de novembre

Compte corrent tributari

Sol·licitud inclusió per l’any 2021: CCT

 

Llegir +

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Setembre

El mes de setembre té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 5 5
6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26
27 28 29

30

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 13 de setembre

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

Fins el 20 de setembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Agost 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Juliol i agost 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Agost 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impostos especials de fabricació

 • Juny 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Juny 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2021: 548, 566, 581
 • Agost 2021: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juliol i agost 2021: 430

 

Fins el 30 de setembre

Últim dia per canviar voluntàriament la base de cotització dels autònoms amb efectes a partir 1 d’octubre

+info

 

IVA

 • Agost 2021. Autoliquidació: 303
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Llegir +

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Agost

El mes d’agost té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11

12

13 14 15
16 17 18 19

20

21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

31

 

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 12 d’agost

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

Fins el 20 d’agost

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Juliol 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Juliol 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Juliol 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Maig 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2021: 548, 566, 581
 • Juliol 2021: 570, 580
 • Segon trimestre 2021. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Segon trimestre 2021. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Fins el 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2021. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d’Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

 

Llegir +

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Juliol

El mes de juliol té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dc

 Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18
19

20

21 22 23 24 25

26

27 28 29

30

31

 

Durant tot el mes

 

Aplicació del SII

 

 

Fins el 12 de juliol

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

 

Fins el 20 de juliol

 

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Segon trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

 

IVA

 • Juny 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Juny 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

Renda de no residents

 • Juny 2021. Grans empreses: Declaració mensual de retencions i ingressos a compte: 216

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2021: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Abril 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2021. 548, 566, 581
 • Juny 2021. 570, 580
 • Segon trimestre 2021. 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2021. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Segon trimestre 2021. 582
 • Segon trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

 

Fins el 26 de juliol

 

Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no residents.

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als el mesos posteriors al fi del període impositiu.

 

 

Fins el 30 de juliol

 

IVA

 • Juny. Autoliquidació: 303
 • Juny. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Comptes Anuals

Presentació dels comptes anuals al Registre corresponent els 30 dies següents a l’aprovació dels mateixos per part de la Junta General

 

 

Llegir +

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Juny

El mes de juny té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dc

 Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11

12

13
14 15 16 17 18 19 20

21

22 23 24

25

26 27
28 29

30

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 12 de juny

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

Fins el 21 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Maig. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Maig. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Maig. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Maig: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Març. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Març. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig. 548, 566, 581
 • Maig. 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Fins el 25 de juny

Renda i patrimoni

Domiciliació al compte de l’esborrany i declaració anual 2020 amb resultat a ingressar: D-100, D-714

+info

 

Fins el 30 de juny

Comptes Anuals

Aprovació dels comptes anuals per part de la Junta de Socis o Patronat

+info

 

IVA

 • Maig. Autoliquidació: 303
 • Maig. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Renda i patrimoni

 • Declaració anual amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714
 • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats: 151

+info3

Llegir +

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Maig

El mes de maig té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11

12

13 14 15 16
17 18 19

20

21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31

 

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

 

Fins el 12 de maig

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

Fins el 20 de maig

 

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Abril. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Febrer. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril: 548, 566, 581
 • Abril: 570, 580
 • Primer trimestre. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

 

Fins el 31 de maig

 

IVA

 • Abril. Autoliquidació: 303
 • Abril. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Llegir +