Impuls, creixement i
consolidació d'empreses,
entitats i autònoms
#SolucioPimes
#SolucioEmprenedors Resolem els dubtes en
la creació i en el dia a dia
del seu negoci
#SolucioAutonoms Donem seguretat en
la gestió dels comptes,
impostos i nòmines
#SolucioGransEmpreses Oferim rigor, confiança
i proximitat per facilitar la
presa de decisions
#SolucioFilials Cuidem dels seus
interessos i recolzem
el seu equip
COVID-19
Coneixement i
recolzament en
moments incerts

Incentius en matèria de seguretat social per fomentar l’ocupació jove.

 • Aquells aturats menors de 30 anys o menors de 35 anys amb discapacitat del 33% contractats a temps parcial amb vinculació formativa gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant 12 mesos o 24 mesos si segueixen amb la formació.
 • Aquells aturat menor de 30 anys o menor de 35 anys amb discapacitat del 33%, sense vinculació laboral anterior amb la empresa, sempre que l’empresa tingui menys de 9 treballadors, que siguin contractats indefinidament, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial a la seguretat social per contingències comuns durant el primer any del contracte indefinit.
 • Aquells aturats de 45 anys o més inscrits a l’INEM ininterrompudament durant 12 mesos dins els 18 mesos anteriors a la contractació o beneficiaris del programa de requalificació professional contractats indefinidament per treballadors per compte propi menors de 30 anys o menors de 35 amb discapacitat del 33% sense assalariats gaudiran d’una reducció durant 12 mesos del 100% de la quota empresarial de la seguretat social.
 • Contractes indefinits per treballadors procedents de una empresa de treball temporal amb contracte per la formació i el aprenentatge. Reducció durant tres anys de les quotes a la seguretat social de l’empresa de:
  1. 1.500€ anuals pels homes.
  2. 1.800€ anuals per les dones.
 • Contractes en pràctiques amb menors de 30 anys o 35 si tenen 33% de discapacitat. Reducció del 50% de la quota empresarial de la seguretat social per contingències comuns durant tot el contracte.

Encara que existeixen moltes modalitats contractuals en les que es poden obtenir reduccions o bonificacions a la seguretat social, a l’hora de portar-ho en pràctica resulta que és molt difícil doncs hi ha durs requisits restrictius que tenen que complir les empreses i s’ha de mirar cas per cas.

Per posar-ho com exemple alguns dels requisits que demanen a les empreses son:

 • Estar al corrent de pagaments amb l’Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • L’empresari haurà de mantenir el lloc de treball del treballador contractat al menys tres anys.
 • L’empresari haurà de mantenir el número de treballadors en plantilla de l’empresa durant al menys 1 any des de la celebració del contracte.
 • No es poden fer bonificacions amb familiars fins a segon grau.
 • No es poden fer bonificacions si el treballador ja tenia en una altra empresa contracte indefinit en els últims 3 mesos.
 • El treballador no por haver tingut relació laboral anterior amb l’empresa.
 • L’empresari no pot haver celebrat acomiadaments improcedents en els últims sis mesos.

 

Obligatorietat d’incorporar-se al Sistema RED

Totes les empreses, agrupacions d’empreses i qualsevol persona responsables del compliment de l’obligació de cotitzar enquadrats en qualsevol règim de la seguretat social, independentment del número de treballadors que tinguin d’alta tindran l’obligació d’estar al sistema RED

En el cas dels treballadors autònoms únicament tindran aquesta obligació els que tinguin treballadors a càrrec.

Tampoc estaran obligats entre d’altres: els treballadores de la llar i representants de comerç.