Jurídic

El coneixement de 60 anys llegint la lletra petita. L’entorn legal és cada vegada més exigent, les normatives són complexes i el llenguatge confús. Disposem d’especialistes en diverses àrees del dret per resoldre, amb solvència, qualsevol contratemps que es presenti.

Dret Mercantil i Societari

Assessorem legalment en dret mercantil i societari. Tant en el dia a dia com en operacions puntuals. Aconsellem a petites, mitjanes i grans empreses que operen a nivell local, estatal i internacional.

 • Estudiem i analitzem el tipus de societat més avantatjosa en cada cas i en funció de les necessitats presentades. Una base sòlida és un inici essencial.
 • Constituïm tot tipus d’entitats: Societat Anònima, Limitada, Civil, Professional, Laboral, Fundació, Associació, Cooperativa, Comunitat de Béns, Comunitat de Veïns, Unions Temporals d’Empreses, Comanditàries o Comptes en Participació.
 • Transformem societats en allò que els convé esdevenir:
  • Cap a altres formes jurídiques. Per exemple:
   • Transformació de Societat Civil a Societat Limitada per limitar responsabilitat dels socis o per créixer de manera més solvent entre d’altres.
  • Per ampliar i reduir capital. Per exemple:
   • Per evitar la dissolució de la societat per acumulació de pèrdues.
  • Per realitzar fusions o escissions de societats.
 • Redactem Estatuts, incloent pactes entre socis. Assessorem en temes com:
  • La limitació de la transmissió de les accions a persones que no siguin sòcies.
  • Les necessitats de majories reforçades per prendre determinades decisions.
  • Les formes de govern de la societat.
 • Fem modificacions Estatutàries. Per exemple:
  • Modificacions de la raó social o nom d’una empresa.
  • De l’objecte social o activitat.
  • Del domicili social.
  • Del representant legal.
  • De la declaració d’unipersonalitat.
 • Assistim a Juntes Generals com a assessors o com a representants i redactem l’acta de la Junta General.
 • Acomplim els llibres oficials:
  • Llibre Registre de Socis o de Participacions Socials.
  • Llibre d’Actes.
  • Llibre de Contractes.
 • Assumim la interlocució i la gestió, davant el Registre Mercantil, de la inscripció d’escriptures, càrrecs, poders i dominis.
 • Assessorem i exercim la intermediació en conflictes entre socis.
 • Assessorem el Govern Corporatiu.
 • Preparem concursos de creditors: oferim assessorament previ, preparació i presentació, acompanyament mentre duri el mateix i actuem com a interlocutors amb l’administrador concursal. Plantegem les solucions de viabilitat futures per l’administrador i els treballadors si és possible.

Dret Civil

Quan la llei afecta personalment, és imprescindible rebre assessorament proper i professional. La nostra trajectòria ens avala en l’acompanyament de persones en processos, constitucions comunitàries i associatives.

 • Assessorem particulars sobre els passos a emprendre després de la defunció d’un familiar i ens encarreguem dels següents detalls:
  • Tramitació i acceptació d’herències.
  • Càlcul i liquidació d’impostos.
  • Inscripció al Registre de la Propietat.
 • Assessorem i constituïm Associacions i Fundacions, comunitats de béns (CB) i Societats Civils (SCP).
  • Ens encarreguem d’aconsellar els particulars prèviament a la constitució de la societat
  • Redactem els estatuts i la constituïm.
  • Ens encarreguem de la inscripció al Registre, els llibres obligatoris i de clarificar les obligacions legals.
  • Oferim un seguiment continuat o la resolució de consultes puntuals.
 • Constituïm Comunitats de Veïns en règim de propietat horitzontal i les gestionem:
  • Confeccionem de pressupostos anuals, els liquidem i assignem les quotes a cadascun dels components de la comunitat.
  • Seguim de prop el manteniment de la Comunitat.
  • Organitzem reunions de juntes de Propietaris amb la possibilitat que tinguin lloc en les nostres dependències.
  • Custodiem els llibres corresponents.
 • Assessorem i redactem contractes de compra-venda i liquidem els impostos locals pertinents.
 • Assessorem, redactem o rescindim contractes de drets reals limitats, entre d’altres:
  • Dret d’usdefruit
  • Dret de superfície
  • Dret de vol
 • Assessorem en contractes de lloguer de béns mobles, immobles o explotacions econòmiques.
  • Redacció
  • Inscripció
  • Dipòsit de fiança en el seu cas
  • Rescissió
 • Assessorem i redactem contractes de préstec personal.
 • Presentem reclamacions d’impagaments.

Dret Fiscal i Tributari

Et representem i treballem per la teva seguretat davant l’administració tributària. Tenim en compte totes les relacions que té una persona amb la mateixa.

 • Acompanyem els nostres clients durant el procediment Tributari.
  • Contestem a requeriments o sol·licituds d’informació.
  • Presentem al·legacions i interposem recursos de reposició i reclamacions al tribunal econòmic administratiu.
  • Assistim les persones davant d’inspeccions fiscals.
  • Assistim en processos de recaptació.
  • Rectifiquem autoliquidacions.
  • Reclamem plusvàlues no pertinents
 • Representem els nostres clients en les notificacions electròniques obligatòries. Vigilem permanentment l’entrada de notificacions electròniques i gestionem eficientment els terminis d’obertura de les mateixes.
 • Negociem amb l’administració:
  • Ajornaments i fraccionaments de pagament d’impostos amb i sense presentació de garanties.
  • Reconsideracions de deutes ajornats.
  • Plans d’amortització.

Dret Laboral

Podem ser els interlocutors davant els seus treballadors. Parlem clar, som rigorosos i estem al seu costat davant l’administració pública.

 • Assistim als actes de conciliació i representem els clients davant del CMAC.
 • Representem l’empresa, entitat o societat davant la Inspecció del treball.
 • Presentem recursos i reclamacions prèvies.
 • Assistim davant els Jutjats socials.
 • Preparem expedients de Regulació d’Ocupació.
  • Negociem prèviament.
  • Presentem.
  • Ens encarreguem de la gestió posterior.
 • Gestionem el servei de notificacions electròniques.
 • Negociem l’ajornament de deutes amb la seguretat social.

Dret Penal

Assessorem en la prevenció dels delictes econòmics i, en cas de necessitar-ho, l’assessorem per la correcta gestió del conflicte.

 • En concret, aconsellem per evitar delictes fiscals i infraccions de normes tributàries.
 • Prevenim els nostres clients respecte la responsabilitat de persones jurídiques i sobre la responsabilitat de l’administrador de fet i de dret. Acompanyem durant la implantació d’un model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control pertinents.
 • Assessorem en situacions d’insolvència punible i alçament de béns, en conflictes d’apropiació indeguda o blanqueig de capitals

Dret Bancari

Defensem persones i associacions davant d’abusos i males pràctiques de la banca.

 • Gestionem demandes relatives a participacions preferents, clàusules sòl i cobertures de tipus d’interès.

Propietat Industrial

Coneixem bé el funcionament de paraules com propietat industrial i protecció de dades. Ens encarreguem de protegir els seus bens immaterials.

 • Assessorem i tramitem el registre de marques.
 • Implantem la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
 • Instaurem la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

Notícies

Notícies