CAT · ESP

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Abril

El mes d’abril conté obligacions importants en matèria comptable i laboral a més de les fiscals:

Dll

Dm

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11

12

13 14 15 16
17 18 19

20

21 22 23
24 25 26 27 28 29

30

 

Fins el 12 d’abril

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

 

Fins el 20 d’abril

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Primer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

 

Pagaments fraccionats renda

 • Primer trimestre 2017:
  1. Estimació directa: 130
  2. Estimació objectiva: 131

 

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  1. Règim general: 202
  2. Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 • Març 2017. Autoliquidació: 303
 • Març 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Març 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2017. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

 

Fins el 30 d’abril.

 

Llibres oficials comptabilitat

Legalització dels llibres oficials obligatoris pel Codi de Comerç

 

Laboral

 • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts per pluriactivitat +info
 • Sol·licitud de canvi de base de cotització pels autònoms

 

Pluriactivitat. Devolució de cotitzacions de la seguretat social.

Els treballadors que treballen per compte d’altri i simultàniament desenvolupen activitats com a autònoms i hagin cotitzat en cada un dels règims (RGSS i RETA), es troben en situació de pluriactivitat.

Si la suma total de les cotitzacions de tots dos règims supera el límit màxim anual fixat per la llei, 12.368,23 euros durant el 2016, el treballador té dret a sol·licitar la devolució de quotes a l’Administració.

Per aconseguir-ho, s’ha de presentar abans del 30 d’abril de 2017 la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per al càlcul de la devolució cal tenir en compte que:

 • Per al càlcul de la suma total de cotitzacions en situació de pluriactivitat s’han de tenir en compte les cotitzacions de contingències comunes, tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el RGSS, així com les efectuades en el RETA.
 • L’import màxim que la TGSS pot tornar al treballador és la meitat de l’excés de cotització, fins al límit del 50% de les quotes ingressades com a autònom

Si desitgen que els gestionem o ajudem amb el tràmit poden contactar amb nosaltres.

 

Bonificacions cotització Seguretat Social nous autònoms.

Condicions

Incentius

Duració

Qualsevol edat

Alta inicial o no hagin estat en situació d’alta en els cinc anys immediatament anteriors a comptar de la data d’efectes d’alta, en el règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi

Reducció inicial

Reducció a 50 €/mes en els 12 primers mesos, si es tria Base mínima; o reducció del 80% (sobre quota Base mínima) durant els 12 primers mesos, si es tria Base més gran que la mínima.

                                                  Reduccions / bonificacions posteriors sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus que correspongui:

a)    Reducció del 50% durant els 6 mesos següents

b)    Reducció del 30% durant els 3 mesos següents

c)    Bonificació del 30% durant els 3 mesos següents

 

24 mesos

Homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys

Després de la Reducció anterior

Bonificació del 30% de la quota que resulti d’aplicar sobre la Base mínima el tipus que correspongui.

12 mesos

Discapacitat grau ≥ 33%, violència de gènere, terrorisme

Alta inicial o no hagin estat en situació d’alta en els cinc anys immediatament anteriors a comptar de la data d’efectes d’alta, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi

Reducció inicial

Reducció de 50 € / mes en els 12 primers mesos; o reducció del 80% (sobre quota Base mínima) durant els 12 primers mesos

 

Reduccions / bonificacions posteriors sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus que correspongui:

a)    Bonificació del 50% durant els 48 mesos següents

5 anys

 

El que s’indica en el quadre anterior també és aplicable als socis de societats laborals i als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que estiguin enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, quan compleixin els requisits anteriors.

Aquestes bonificacions són aplicables tot i que els beneficiaris d’aquesta mesura, un cop iniciada la seva activitat, emprin a treballadors per compte aliè.

Revisat el 20 novembre de 2017

 

Registre control jornades laborals

El Real Decret 16/2013 de 20 de desembre, incorporava l’obligació de registrar la jornada dels treballadors a temps parcial i la conservació d’aquests registres mensuals un mínim de 4 anys; per aquest motiu als treballadors en contracte a temps parcials se’ls fa signar conjuntament amb les fulles salarials un registre mensual de les hores de treball.

La Sala de lo social de la Audiència Nacional ha dictat recentment dues Sentencies que han donat un gir a la doctrina aplicada fins aleshores en matèria de control de jornada, per altra banda la Inspecció de Treball i Seguretat Social aplica nous criteris definits en el seu Pla de Control del 2016 que en resum comporten l’obligació de portar un registre també de les jornades dels treballadors amb contractes a jornada complerta.

Tot i que no existeix un model oficial, si que es defineixen les característiques que té que tenir el registre, que pot ser informàtic o manual.

En resum cal indicar la identitat de l’empresa i del treballador, reflectir la jornada diària del treballador indicant hora d’entrada i de sortida diària i les hores totalitzades mensualment, donar detall de les hores ordinàries i extres desglossades per dia.

L’incompliment degut a qüestions formals pot comportar sancions de 60 a 625€. Els incompliments en matèria de jornada poden comportar sancions per infraccions greus que poden anar de 626 a 6.250€.

Així doncs per tal de complir amb la legislació i evitar les sancions, cal que es confeccionin aquests registres i es compleixi amb les limitacions de les hores complementàries. Si ho desitgen els podem facilitar un model de registre i aclarir els dubtes que tinguin al respecte.

Si necessiten més informació o bé que els ajudem a implantar aquest registre es poden posar en contacte amb nosaltres.

Devolució de cotitzacions a la seguretat social per raó de pluriactivitat.

Les persones que treballen per compte d’altri, simultàniament desenvolupen activitats com a autònoms i hagin cotitzat en cadascun dels règims, es troben en situació de pluriactivitat.

Si la suma total de les cotitzacions de tots dos règims supera el límit màxim anual fixat per la llei, 12.245,98 euros per al 2015, el treballador té dret a sol·licitar la devolució de quotes a l’Administració.

Per a això, s’ha de presentar abans del 30 d’abril de 2016 la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Imports del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i IPREM pel 2016

 • SMI mensual queda fixat en 655,20€ mensuals
 • IPREM mensual en 532,51€ mensuals

Salari mínim interprofesional i IPREM

Imports del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i IPREM pel 2016:

 • SMI mensual queda fixat en 655,20€ mensuals
 • IPREM mensual en 532,51€ mensuals

Prevenció de Riscos laborals.

En les empreses fins a deu treballadors l’empresari podrà assumir personalment la prevenció de riscs sempre que desenvolupi la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció del risc dels treballadors.

També podran assumir la prevenció de riscs laborals els empresaris en empreses de fins a vint-i-cinc treballadors sempre que l’empresa disposi d’un sol centre de treball.

Cotització dels treballadors autònoms amb pluriactivitat.

Els treballadors que causin alta per primera vegada al règim d’autònoms i s’iniciïn en pluriactivitat a partir de l’entrada d’aquesta norma podran seguir cotitzant normalment o cotitzar el 50% de la base mínima els primers 18 mesos i el 75% de la base mínima els següents 18 mesos.

En el cas en que la pluriactivitat per compte aliena sigui a temps parcial amb més del 50% de la jornada, podrà seguir cotitzant normalment o cotitzar el 75% de la base mínima els primers 18 mesos i el 85% els següents 18 mesos.

Incentius en matèria de seguretat social per fomentar l’ocupació jove.

 • Aquells aturats menors de 30 anys o menors de 35 anys amb discapacitat del 33% contractats a temps parcial amb vinculació formativa gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant 12 mesos o 24 mesos si segueixen amb la formació.
 • Aquells aturat menor de 30 anys o menor de 35 anys amb discapacitat del 33%, sense vinculació laboral anterior amb la empresa, sempre que l’empresa tingui menys de 9 treballadors, que siguin contractats indefinidament, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial a la seguretat social per contingències comuns durant el primer any del contracte indefinit.
 • Aquells aturats de 45 anys o més inscrits a l’INEM ininterrompudament durant 12 mesos dins els 18 mesos anteriors a la contractació o beneficiaris del programa de requalificació professional contractats indefinidament per treballadors per compte propi menors de 30 anys o menors de 35 amb discapacitat del 33% sense assalariats gaudiran d’una reducció durant 12 mesos del 100% de la quota empresarial de la seguretat social.
 • Contractes indefinits per treballadors procedents de una empresa de treball temporal amb contracte per la formació i el aprenentatge. Reducció durant tres anys de les quotes a la seguretat social de l’empresa de:
  1. 1.500€ anuals pels homes.
  2. 1.800€ anuals per les dones.
 • Contractes en pràctiques amb menors de 30 anys o 35 si tenen 33% de discapacitat. Reducció del 50% de la quota empresarial de la seguretat social per contingències comuns durant tot el contracte.

Encara que existeixen moltes modalitats contractuals en les que es poden obtenir reduccions o bonificacions a la seguretat social, a l’hora de portar-ho en pràctica resulta que és molt difícil doncs hi ha durs requisits restrictius que tenen que complir les empreses i s’ha de mirar cas per cas.

Per posar-ho com exemple alguns dels requisits que demanen a les empreses son:

 • Estar al corrent de pagaments amb l’Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • L’empresari haurà de mantenir el lloc de treball del treballador contractat al menys tres anys.
 • L’empresari haurà de mantenir el número de treballadors en plantilla de l’empresa durant al menys 1 any des de la celebració del contracte.
 • No es poden fer bonificacions amb familiars fins a segon grau.
 • No es poden fer bonificacions si el treballador ja tenia en una altra empresa contracte indefinit en els últims 3 mesos.
 • El treballador no por haver tingut relació laboral anterior amb l’empresa.
 • L’empresari no pot haver celebrat acomiadaments improcedents en els últims sis mesos.