Comptable

Els números exigeixen precisió i rigor. Gestionem, supervisem i assessorem petites, mitjanes i grans empreses, individuals i entitats que busquen un recolzament professional en comptabilitat. Podem gestionar per complet la seva comptabilitat, supervisar i recolzar el seu equip intern o assessorar puntualment les decisions en matèria comptable.

Gestió

Elaborem la comptabilitat de la seva empresa o entitat social. Les necessitats legals d’informació financera estaran cobertes en els terminis requerits per a que es pugui centrar en la seva activitat.

Entre d’altres serveis podem destacar:

 • Elaborem la comptabilitat per entitats mercantils que apliquin al Pla General de Comptabilitat (PGC) així com per aquells que han d’aplicar adaptacions sectorials com per exemple les empreses constructores, immobiliàries, del sector vinícola, federacions esportives, d’assistència sanitària, d’abastament i sanejament d’aigua, així com les cooperatives i entitats sense finalitat de lucre, d’acord amb les dades que ens facilitin.Podem elaborar la comptabilitat:
  • A les nostres oficines amb el nostre programa de comptabilitat.
  • Al núvol amb el nostre programa comptable, possibilitant l’accés del client sigui on sigui a través d’Internet.
  • Amb el programa comptable del client, a través d’una connexió d’Internet.
 • Facilitem una plataforma de facturació i control de cobraments i pagaments de clients via web o telèfon mòbil.
 • Confeccionem els llibres oficials de comptabilitat per:
  • Entitats mercantils: Societats Limitades i Anònimes
  • Entitats sense ànim de lucre: Fundacions i Associacions com AMPAS, Casals municipals, Comunitats de veïns…
  • Autònoms i entitats en atribucions de rendes: Comunitats de Béns, Societats Civils i altres institucions amb diversos règims d’estimació d’IRPF:
   • Estimació objectiva (mòduls)
   • Estimació directa simplificada
   • Estimació directa normal
 • Legalitzem els llibres oficials de comptabilitat.
 • Elaborem Comptes anuals: Balanç de Situació, Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis al Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu o la Memòria. Dipositem els documents al Registre Mercantil o als corresponents per Fundacions i Associacions
 • Confeccionem el llibre registre de bens d’Inversió amortitzables, amb expressió de la data d’adquisició, valor de compra, percentatge amortitzable, amortització anual, amortització acumulada i valor residual.
 • Desenvolupem i adaptem a la normativa vigent i de forma sistemàtica inventaris, balanços o dades econòmiques facilitades pel client a l’efecte. Aquests documents també serveixen com a base per a la transferència d’una activitat o per la constitució, transformació, ampliació, fusió o absorció, dissolució i liquidació d’empreses.
 • Informem sobre l’estat de terceres societats i expressem la nostra opinió sobre el seu estat financer mitjançant la interpretació d’allò expressat per l’empresa en qüestió als registres públics.
 • Elaborem les estadístiques obligatòries requerides per l’Instituto Nacional d’Estadística o el Banc d’Espanya entre d’altres.

Supervisió

Supervisem y ajudem els seus departaments comptables i financers. Treballem amb estreta relació amb el seu equip perquè dues mirades son millors que una.

 • Estem atents al dia a dia de l’empresa i a l’evolució en termes comptables:
  • Revisem periòdicament o supervisem la correcta elaboració de la comptabilitat.
   • A les nostres oficines.
   • In company: presencialment a la seu del client.
   • Online: de manera remota des dels nostres despatxos.
  • Repassem aspectes concrets i fem investigacions específiques.
  • Som experts en Due diligence comptable: examinem la informació comptable i financera en processos de compra-venta o similars. També oferim serveis de Due diligence en processos d’inversió d’estrangers que desconeixen la normativa nacional.
  • Supervisem el correcte compliment de la comptabilitat.
  • Definim els pressupostos anuals per a un seguiment de les desviacions.
 • Examinem l’estat dels comptes i ens encarreguem de les seves Auditories:
  • Auditem els comptes anuals o de qualsevol període definit.
  • Fem auditories financeres i de legalitat prèvies a processos de reducció de capital, fusions o transformacions i d’altres.

Assessorament

Posem veu a les dades i resolem els dubtes i preguntes per donar resposta a les necessitats diàries a curt, mig o llarg termini.

Consultes i acompanyament

 • Acompanyem els nostres clients en la confecció de la comptabilitat:
  • Identifiquem els riscos de negoci i avaluem els controls existents en l’elaboració de la comptabilitat.
  • Analitzem els processos interns cercant la millora o adequació de sistemes financers, administratius, polítiques comptables i de control.
  • Col·laborem i donem suport a la direcció comptable i financera, als comptables i administratius, així com a departaments comptables, financers o administratius i/o d’Auditoria Interna.

Interpretació i reporting

 • Ajudem a particulars, societats i institucions a prendre decisions en base a l’estudi de dades precises. Obtenim la informació més acurada possible de la seva comptabilitat.
  • Adaptem el pla comptable de cada empresa per tal que aporti la informació necessària per a facilitar la interpretació de la comptabilitat
  • Interpretem la informació que dona la comptabilitat per a simplificar la presa de decisions. El traspàs de coneixement l’efectuem amb reunions a:
   • Les oficines de Contem
   • In company
   • Online
  • Definim reports mensuals a mida de l’empresa o quadres de comandament estàtics i dinàmics o models de business intelligence per tal de facilitar la comprensió de la informació que aporta la comptabilitat.
  • Elaborem reports financers de qualsevol període per a societats, matrius de filials o per a òrgans d’administració i direcció, tant de societats nacionals com internacionals.
  • Elaborem “packages” de consolidació per a tot tipus de clients, sigui quin sigui el seu perfil o activitat.

Notícies

Notícies