Grans Empreses

Oferim rigor, confiança i proximitat.

Generem solucions a mida per societats, ja siguin limitades o anònimes, cooperatives, o societats laborals i professionals, sigui quina sigui la seva naturalesa. Ens anticipem als imprevistos que sorgeixen en el dia a dia i actuem a llarg termini per enriquir la seva visió global. Escoltem les necessitats de la seva empresa, comprenem el seu funcionament, l’assessorem i tramitem les exigències burocràtiques. Resolem els dubtes en la fiscalitat internacional de les operacions comercials.

En funció de la profunditat del servei que desitgi podrà escollir entre qualsevol dels plans que oferim: Gestor, Assessor, Consultor.

Serveis inclosos Gestor Assessor Consultor
Declaracions periòdiques impostos Agència Tributària (AEAT)
Impost sobre Societats
Preparació Comptes Anuals
Informació novetats legals
Gestió de nòmines i cotitzacions Seguretat Social (SS)
Supervisió de la comptabilitat
Llibres oficials comptabilitat i mercantils
Consultes i suport assessor personal
Interlocutor amb AEAT i SS (inclou notificacions telemàtiques)
Suport en inspeccions i comprovacions AEAT i SS
Seguiment periòdic marxa negoci

Notícies

Notícies