Tercera pròrroga ERTO. Fins a 31 de maig de 2021

La persistència dels efectes negatius sobre les empreses i l’ús de la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19 exigeix mantenir les mesures excepcionals per a fer front a l’impacte econòmic i social, relatius a les suspensions i reduccions de jornada per causa de força major i causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades amb la COVID-19, així com les mesures extraordinàries vinculades a les mateixes en matèria de protecció per desocupació i cotitzacions, prorrogant les mesures referent als ERTO fins a 31 de gener de 2021, encara que modulant les seves característiques per a anar-les adaptant a l’esperada recuperació de l’activitat.

Les mesures aprovades són les següents:

 

1. Pròrroga ERTO de força major basats en causes relacionades amb la pandèmia.

Els ERTO de força major vigents, basats en el real decret-llei de març de 2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es prorrogaran automàticament fins al 31 de maig de 2021.

Així mateix, s’entenen prorrogats els expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment fins a la seva finalització conforme a la resolució estimatòria. Pels de limitació en el desenvolupament de l’activitat es prorroguen des de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021.

Les exoneracions aplicables a aquests expedients, des de l’1 de febrer de 2021 seran:

 • Febrer, març, abril i maig de 2021, arribarà al 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • Febrer, març, abril i maig de 2021, arribarà al 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

 

2. ERTO per impediment o limitacions d’activitat.

Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitació de l’activitat a partir de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021.

Els percentatges per a l’exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables al expedients de regulació temporal d’ocupació basats en impediment de l’activitat seran els següents per als mesos de febrer a maig:

 • 100% quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • 90% en el cas d’empreses que haguessin tingut 50 o més treballadors o assimilats a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

Els percentatges per l’exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables als expedients de regulació d’ocupació basats en limitacions de l’activitat, per als mesos de febrer a maig 2021 seran:

 • El 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • El 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

 

3. Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.

Es consideren empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat aquelles que tinguin ERTO FM prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, i l’activitat del qual es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-09).

Quedaran exonerats entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021, de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta les següents empreses:

 • Empreses a les que es prorrogui automàticament l’ERTO per força major regulats en el primer Real decret-llei,  i que tinguin la consideració de pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, l’activitat de la qual es classifiqui en algun dels codis dels CNAE-09.
 • Empreses a les que es refereix el punt anterior, que transiten, entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021, des d’un ERTO per força major, a un ETOP.
 • Empreses amb un ERTO ETOP l’activitat de la qual es classifiqui en algun dels codis CNAE-09.
 • Empreses a les que es prorrogui automàticament l’ERTO de força major regulats en el primer Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el negoci depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereixen els punts anteriors, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.

A tal efecte són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses a què es refereixen els punts anteriors, aquelles empreses la facturació de les quals, durant l’any 2019, s’hagi generat, al menys, en un 50%, en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 als que s’hagi reconegut tal consideració.

Així mateix, quedaran exonerades les empreses que, havent estat qualificades com dependents o integrants de la cadena de valor, hagin transitat, o transitin en el període comprès entre l’1 de febrer i 31 de maig de 2021, des d’un ERTO de força major regulats en el primer Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, a un ETOP.

Les empreses indicades en els punts anteriors quedaran exonerades, respecte de les persones treballadores afectades per l’ERTO que reiniciï la seva activitat a partir de l’1 de febrer de 2021, o que l’haguessin reiniciat des de el 13 de maig, de manera parcial, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l’1 de febrer de 2021, i respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, en els percentatges i condiciones que s’indiquen a continuació.

 • El 85% de l’aportació empresària meritat al febrer, març abril i maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.
 • El 75% de l’aportació empresària meritat al febrer, març abril i maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.

 

4. ERTO ETOP

 • ERTO ETOP iniciat entre el 26 de gener i el 31 de maig de 2021, els resultarà d’aplicació la regulació de la normativa aplicable a la segona pròrroga dels ERTOs.
 • ERTO ETOP iniciat abans del 26 de gener. Es podrà fer la pròrroga d’un expedient que finalitzi entre l’1 de febrer i 31 de maig, sempre que s’assoleixi acord per a ell en el període de consultes.

 

5. Pròrroga de límits a les empreses com a conseqüència d’aplicació d’exoneracions.

 • Límits al repartiment de dividends.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als ERTO amb exoneració de quotes no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests ERTO, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i han renunciat. Els límits es mantindran vigents fins el 31 de maig de 2021.

Aquesta limitació no serà d’aplicació per a aquelles entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de cinquanta persones treballadores, o assimilades a les mateixes, en situació d’alta a la Seguretat Social.

 • Salvaguarda de l’ocupació

Les empreses que, rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, quedaran compromeses, sobre la base de l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació des de la data de represa de l’activitat.

 • Pròrroga mesures extraordinàries protecció treball.

Es prorroga al 31 de maig de 2021 el fet de no poder entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament, la força major ni les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19.

També es prorroga fins a la mateixa data, el fet de considerar que la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, provocades per la COVID-19, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes,

 • Hores extraordinàries i noves externalitzacions de l’activitat durant l’aplicació dels ERTO regulats en el present escrit.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels ERTO, excepte en el supòsit en què les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

 

Per qualsevol aclariment o ampliació d’informació no dubtin a contactar amb nosaltres.