Fiscal

Planifiquem la seva fiscalitat i l’assessorem per tributar allò estrictament legal i necessari. Defensem i representem els interessos de societats, empreses i particulars per alliberar-los de la pressió de la burocràcia.

Gestió

Ens encarreguem de presentar les declaracions pertinents i de complir amb les seves obligacions fiscals. Agilitzem els tràmits que comporta la seva activitat a nivell de tramitacions i processos administratius.

Ens fem càrrec de les seves declaracions fiscals periòdiques:

 • Preparem tots els documents per tal de complir amb les liquidacions i declaracions de l’IVA de particulars, institucions, empreses i organismes:
  • Autoliquidació
  • Declaracions informatives d’operacions incloses als llibres registre
  • Operacions amb terceres persones
 • Elaborem certificats de retenció sobre arrendaments, interessos de préstecs, treballadors i professionals.
 • Projectem i gestionem els pagaments fraccionats d’empresaris i professionals en estimació directa i objectiva (mòduls).
 • També ens encarreguem d’operacions Intracomunitàries com:
  • Declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries
  • Intrastat
 • Gestionem l’Impost sobre Societats i pagaments fraccionats de petites, mitjanes i grans empreses, així com d’empreses familiars.
 • Calculem l’Impost sobre la Renda de persones No Residents per a que surtin beneficiades de les seves especificitats:
  • Gravamen especial sobre béns immobles en entitats no residents
  • Retencions de no residents
 • Efectuem la Declaració sobre la Renda i Patrimoni, la Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger i la Declaració informativa de donatius i aportacions rebudes.
 • També gestionem a entitats en atribució de rendes.

Elaborem les declaracions fiscals no periòdiques dels nostres clients:

 • Comuniquem l’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris.
 • Gestionem la Declaració de l’impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Preparem la Liquidació d’Impost sobre Successions i Donacions (herències i donatius).
 • Ens encarreguem de la Sol·licitud devolució règim Especial del Recàrrec d’Equivalència i de la Sol·licitud devolució IVA suportat fora de l’Estat.

Gestionem l’obtenció certificats AEAT:

 • Contractistes i subcontractistes
 • Situació Censal
 • Corrent d’obligacions tributàries
 • D’Activitats Econòmiques

Assessorament

Solucionem els seus dubtes i contribuïm en la planificació de la fiscalitat. Som sempre al seu costat per acompanyar el seu dia a dia i en la pressa de les decisions més importants.

Aportem coneixement en matèria de fiscalitat general a societats, autònoms i entitats no lucratives tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic i local. Assessorem a societats internacionals i grups familiars de forma permanent:

 • Identifiquem les obligacions fiscals segons les activitats econòmiques realitzades.
 • Determinem el règim fiscal més adequat: fem una estimació directa normal, simplificada i objectiva (mòduls).
 • Assessorem el client en el compliment de les obligacions aplicant les opcions legals més avantatjoses.
 • Ajudem a recuperar els impostos:
  • Devolució IVA i rebaixa Impost sobre societats per impagaments
  • Aplicació règim de devolució mensual IVA
  • Devolució del cèntim sanitari
  • Gasoil agrícola i professional
 • Cerquem l’aplicació d’avantatges fiscals segons el tipus d’empresa o societat:
  • Avantatges fiscals per empreses de nova creació, de reduïda dimensió i entitats socials no lucratives.
  • Ajudes públiques per projectes de I+D+i
   • Deduccions fiscals per I+D+i
   • Bonificacions de la Seguretat Social a personal investigador
   • Patent Box
 • Elaborem la planificació fiscal a empreses familiars, grups de societats, professionals i directius. També assessorem en termes de successions i donacions.
 • Supervisem processos de reestructuració empresarial: fusions i escissions.

El nostre equip consta de professionals experts en fiscalitat sectorial. Assessorem a empreses de tota mida que desenvolupen les següents activitats:

 • Empreses industrials
 • Empreses comercials
 • Distribuïdores
 • Immobiliàries
 • Empreses Vitivinícoles
 • Agències de viatges
 • E-commerces
 • Empreses concessionàries
 • Empreses amb activitat internacional
 • Escoles
 • Activitats sense ànim de lucre
 • Activitats en règim Bens usats
 • Activitats agrícoles

Posem al seu servei un equip de professionals que tracten amb confidencialitat i exactitud la fiscalitat internacional. Aconsellem els nostres clients en matèria de:

 • Tributació d’inversions estrangeres
 • Operacions intracomunitàries i fora la comunitat, així com operacions triangulars
 • Assessorament a clients no residents en la tributació i retencions, rendiments salarials, lloguers i dividends. Els aconsellem segons el regim especial declaració de la renda i els informem sobre la tributació d’immobles i de bens a l’estranger.

Representació

Àgils i diligents. Responem els escrits i defensem els criteris susceptibles d’interpretació. Representem els nostres clients davant l’administració tributària, protegint els seus interessos i vetllant per la bona relació amb la institució.
 • Assessorem durant tot el Procediment Tributari:
  • Contestem a requeriments o sol·licituds d’informació.
  • Presentem al·legacions i interposem recursos de reposició i reclamacions al tribunal econòmic administratiu
  • Prestem assistència en inspeccions fiscals
  • Prestem assistència en processos de recaptació
  • Rectifiquem les autoliquidacions
 • Representem a persones, entitats i institucions en les notificacions electròniques obligatòries. Vigilem permanentment l’entrada de notificacions electròniques i gestionem eficientment els terminis d’obertura de les mateixes.
 • Acompanyem en l’obtenció de la signatura digital.
 • Tenim cura de la gestió d’autorització de despatx duaner.
 • Negociem amb l’administració segons els interessos pactats:
  • Ajornaments i fraccionaments de pagament d’impostos amb i sense presentació de garanties
  • Reconsideracions de deutes ajornats
  • Plans d’amortització
 • Presentem consultes vinculants a l’Administració Tributària.

Notícies

Notícies