Impuls, creixement i
consolidació d'empreses,
entitats i autònoms
#SolucioPimes
#SolucioEmprenedors Resolem els dubtes en
la creació i en el dia a dia
del seu negoci
#SolucioAutonoms Donem seguretat en
la gestió dels comptes,
impostos i nòmines
#SolucioGransEmpreses Oferim rigor, confiança
i proximitat per facilitar la
presa de decisions
#SolucioFilials Cuidem dels seus
interessos i recolzem
el seu equip
COVID-19
Coneixement i
recolzament en
moments incerts

COVID-19. Cinquena pròrroga ajuda autònoms

Es prorroguen les ajudes a autònoms amb certes restriccions. Es conserva l’exoneració de quotes en percentatges variables entre el 90 i el 25% en funció del mes, així com també les tres prestacions preexistents: una extraordinària per cessament d’activitat per als autònoms afectats per la suspensió de l’activitat, una altra també extraordinària per als que vinguessin percebent prestacions per cessament d’activitat d’acord amb la normativa anterior, una altra extraordinària per a treballadors autònoms de temporada, i una ordinària de cessament d’activitat, compatible amb el treball per compte propi.

Cal assenyalar, pel que fa a la prestació extraordinària dirigida als autònoms acollits a les prestacions per cessament d’activitat d’acord amb el Reial decret llei 11/2021, que d’ara endavant la seva percepció quedarà condicionada al fet que el beneficiari acrediti una disminució de la facturació del 75 %, i no percebi ingressos superiors al 75% del salari mínim interprofessional en el període de referència.

Per major informació pot contactar amb Contem assessors.

COVID-19. Cinquena pròrroga ERTO

Les organitzacions sindicals UGT i CCOO, les patronals CEOE i CEPYME, i el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, després de negociar les mesures oportunes per a enfrontar-se a aquesta situació, van aconseguir el VI Acord social en Defensa de l’Ocupació (VI ASDE), en el qual es va recollir la pròrroga de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació (incloses les mesures per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes), així com les mesures complementàries associades als expedients de regulació temporal d’ocupació relacionats amb la COVID-19.

Aquesta pròrroga es subordina, en el cas d’expedients en vigor a data de 30 de setembre de 2021, a la presentació d’una sol·licitud a aquest efecte davant l’autoritat laboral. Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, i de l’informe de la representació legal de les persones treballadores en el cas d’expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives.

Així mateix, l’accés a les mesures extraordinàries en matèria de cotització i el reconeixement de les prestacions per desocupació exigirà la presentació, per part de les empreses la pròrroga de les quals sigui autoritzada, d’una relació de les persones treballadores que estiguessin incloses a data de 30 de setembre de 2021 en l’àmbit d’aplicació de l’expedient de regulació temporal d’ocupació i que vagin a romandre incloses en l’esmentat expedient durant la pròrroga.

D’altra banda, es recull la possibilitat de presentar nous ERTO per impediment o limitacions a l’activitat normalitzada, per als quals es preveuen, així mateix, mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació. De la mateixa manera, els segueixen resultant d’aplicació les mesures complementàries associades a aquests expedients.

Aquesta nova pròrroga, igual que les anteriors que s’han anat adoptant, estableix beneficis en la cotització per a les empreses afectades per un ERTO vinculat a la situació pandèmica, si bé incorporant una rellevant novetat, consistent en l’atribució de diferents beneficis a les empreses que realitzin accions formatives en favor de les persones incloses en l’expedient de regulació temporal d’ocupació, amb la finalitat de millorar les competències professionals i l’ocupabilitat d’aquestes persones. Les accions formatives es podran desenvolupar a través de qualsevol tipus de formació previstos en la norma que es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Es prioritzarà el desenvolupament d’accions formatives dirigides a atendre les necessitats reals de formació de les empreses i els treballadors, així com aquelles que permetin requalificar a aquests últims, encara que no tinguin relació directa amb l’activitat desenvolupada a l’empresa.

Amb la finalitat abans indicada, es regula el règim de la formació que s’ha d’impartir, sent destacable que la seva impartició a les persones incloses en l’expedient de regulació d’ocupació, sense perjudici de les majors exempcions en la cotització que per la mateixa corresponguin, portarà aparellada un increment dels crèdits de què disposen les empreses per al finançament de la referida formació.

També es preveu la inclusió d’una obligació d’aquest tipus en el desenvolupament del futur Mecanisme de Sostenibilitat en l’Ocupació.

Es concreten les exempcions en la cotització a la Seguretat Social que resultaran aplicables, que van des d’una exempció de l’100% en els ERTO per impediment a l’activitat, a quanties que varien en funció del nombre de treballadors de l’empresa i, de manera innovadora, com s’ha indicat anteriorment, de si l’empresa desenvolupa o no accions formatives en favor dels treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d’ocupació per limitacions a l’activitat normalitzada.

Finalment, es prorroguen, juntament amb tot l’anterior, el Pla MECUIDA, fins al dia 28 de febrer de 2022, i les mesures de suport i de protecció per desocupació d’artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics. I això, per tal d’ampliar la durada de la prestació per desocupació d’artistes en espectacles públics, personal tècnic i auxiliar de el sector de la cultura i professionals taurins; i reconèixer un accés extraordinari a aquesta prestació per als dos primers col·lectius.

Per major informació pot contactar amb Contem assessors.

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Octubre

El mes d’octubre té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12

13

14 15 16 17
18 19

20

21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

 

Fins al 13 d’octubre

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

Fins al 20 d’octubre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Tercer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 • Setembre 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Setembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Setembre 2021: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Juliol 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Juliol 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2021: 548, 566, 581
 • Setembre 2021: 570, 580
 • Tercer trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2021. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Tercer trimestre 2021: 582
 • Tercer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Fins al 30 d’octubre

IVA

 • Setembre 2021. Acollits al SII. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Fins al 02 de novembre

Compte corrent tributari

Sol·licitud inclusió per l’any 2021: CCT

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Setembre

El mes de setembre té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 5 5
6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26
27 28 29

30

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 13 de setembre

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

Fins el 20 de setembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Agost 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Juliol i agost 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Agost 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impostos especials de fabricació

 • Juny 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Juny 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2021: 548, 566, 581
 • Agost 2021: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juliol i agost 2021: 430

 

Fins el 30 de setembre

Últim dia per canviar voluntàriament la base de cotització dels autònoms amb efectes a partir 1 d’octubre

+info

 

IVA

 • Agost 2021. Autoliquidació: 303
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Agost

El mes d’agost té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11

12

13 14 15
16 17 18 19

20

21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

31

 

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 12 d’agost

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

Fins el 20 d’agost

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Juliol 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Juliol 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Juliol 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Maig 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2021: 548, 566, 581
 • Juliol 2021: 570, 580
 • Segon trimestre 2021. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Segon trimestre 2021. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Fins el 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2021. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d’Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Juliol

El mes de juliol té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dc

 Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18
19

20

21 22 23 24 25

26

27 28 29

30

31

 

Durant tot el mes

 

Aplicació del SII

 

 

Fins el 12 de juliol

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

 

 

Fins el 20 de juliol

 

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Segon trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

 

IVA

 • Juny 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Juny 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

Renda de no residents

 • Juny 2021. Grans empreses: Declaració mensual de retencions i ingressos a compte: 216

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2021: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2021. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Abril 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2021. 548, 566, 581
 • Juny 2021. 570, 580
 • Segon trimestre 2021. 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2021. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Segon trimestre 2021. 582
 • Segon trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

 

Fins el 26 de juliol

 

Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no residents.

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als el mesos posteriors al fi del període impositiu.

 

 

Fins el 30 de juliol

 

IVA

 • Juny. Autoliquidació: 303
 • Juny. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Comptes Anuals

Presentació dels comptes anuals al Registre corresponent els 30 dies següents a l’aprovació dels mateixos per part de la Junta General

 

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Juny

El mes de juny té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dc

 Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11

12

13
14 15 16 17 18 19 20

21

22 23 24

25

26 27
28 29

30

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 12 de juny

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

Fins el 21 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Maig. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Maig. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Maig. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Maig: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Març. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Març. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig. 548, 566, 581
 • Maig. 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

Fins el 25 de juny

Renda i patrimoni

Domiciliació al compte de l’esborrany i declaració anual 2020 amb resultat a ingressar: D-100, D-714

+info

 

Fins el 30 de juny

Comptes Anuals

Aprovació dels comptes anuals per part de la Junta de Socis o Patronat

+info

 

IVA

 • Maig. Autoliquidació: 303
 • Maig. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Renda i patrimoni

 • Declaració anual amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714
 • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats: 151

+info3

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Maig

El mes de maig té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11

12

13 14 15 16
17 18 19

20

21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31

 

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

 

Fins el 12 de maig

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

Fins el 20 de maig

 

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Abril. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Febrer. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril: 548, 566, 581
 • Abril: 570, 580
 • Primer trimestre. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

 

Fins el 31 de maig

 

IVA

 • Abril. Autoliquidació: 303
 • Abril. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Abril

El mes d’abril té terminis significatius que s’han de complir, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18
19

20

21 22 23 24 25
26 27 28 29

30

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

Fins el 12 d’abril

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

 

Fins el 20 d’abril

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

 

Pagaments fraccionats renda

Primer trimestre 2021:

 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

 

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 • Març 2021. Autoliquidació: 303
 • Març 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2021. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Març 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

 

Fins el 30 d’abril.

 

Llibres oficials comptabilitat

Legalització dels llibres oficials obligatoris pel Codi de Comerç

 

Tercera pròrroga ajuda a autònoms. Fins 31 de maig 2021

La pandèmia generada per la COVID-19 s’està allargant molt més i amb més intensitat del que s’esperava i cal preveure fins i tot la necessitat de suspendre novament determinades activitats. La situació dels treballadors autònoms, al front de petites i mitjanes empreses, és especialment greu, ja que van veure interrompuda la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la pandèmia decretades pel Govern i van quedar suprimits els seus ingressos i fins i tot molts d’aquells que no es van veure obligats a suspendre l’activitat, o l’han reprès després de l’estat d’alarma, han vist reduïda la seva facturació per la contracció de la demanda i les limitacions imposades a causa de la COVID-19, sense que la seva situació a dia d’avui hagi millorat substancialment per a una bona part dels treballadors autònoms.

Les noves mesures adoptades per pal·liar els efectes de la mateixa consisteixen en:

 

1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mitjà de contenció de la propagació del virus COVID-19.

1.1. Són requisits per tenir dret a aquesta prestació:

 • Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, abans del 31 de gener de 2021.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

1.2. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

1.3. Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

1.4. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.

1.5. La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos.

1.6.El reconeixement de la prestació regulada en aquest apartat s’ha de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament de l’activitat. 

 

2. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

2.1 Els requisits que han de concórrer per tenir dret a la prestació són els següents:

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte pròpia en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650€.
 • Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpia inferiors als del primer trimestre de 2020. 

2.2. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

2.3. Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer.

2.4. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliena, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional;

2.5. Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

2.6. Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguessin cotitzant per cessament d’activitat estan obligats a cotitzar per aquest concepte.

 

3. Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia

3.1. L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

3.2. Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de maig de 2021.

3.3. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions.

3.4. Els ingressos nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no pot superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.

3.5. La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.

 

4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.

4.1 Seran requisits per causar dret a la prestació:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquell marc temporal englobi un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliena en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primes semestre de 2021.
 • No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650€.

4.2. No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.

4.3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

4.4. La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.

4.5. Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar.

4.6. Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en la primera meitat de l’any 2021 superen els 6.650 €.

 

5. Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19.

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19, podran continuar percebent amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura o fins el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

 

6. Suspensió de l’aplicació del tipus de cotització aplicable per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

A partir de l’1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l’any 2021, els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar seran els vigents a 31 de desembre de 2019.

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació d’informació no dubtin a contactar amb nosaltres.