COVID-19. Cinquena pròrroga ERTO

Les organitzacions sindicals UGT i CCOO, les patronals CEOE i CEPYME, i el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, després de negociar les mesures oportunes per a enfrontar-se a aquesta situació, van aconseguir el VI Acord social en Defensa de l’Ocupació (VI ASDE), en el qual es va recollir la pròrroga de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació (incloses les mesures per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes), així com les mesures complementàries associades als expedients de regulació temporal d’ocupació relacionats amb la COVID-19.

Aquesta pròrroga es subordina, en el cas d’expedients en vigor a data de 30 de setembre de 2021, a la presentació d’una sol·licitud a aquest efecte davant l’autoritat laboral. Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, i de l’informe de la representació legal de les persones treballadores en el cas d’expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives.

Així mateix, l’accés a les mesures extraordinàries en matèria de cotització i el reconeixement de les prestacions per desocupació exigirà la presentació, per part de les empreses la pròrroga de les quals sigui autoritzada, d’una relació de les persones treballadores que estiguessin incloses a data de 30 de setembre de 2021 en l’àmbit d’aplicació de l’expedient de regulació temporal d’ocupació i que vagin a romandre incloses en l’esmentat expedient durant la pròrroga.

D’altra banda, es recull la possibilitat de presentar nous ERTO per impediment o limitacions a l’activitat normalitzada, per als quals es preveuen, així mateix, mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació. De la mateixa manera, els segueixen resultant d’aplicació les mesures complementàries associades a aquests expedients.

Aquesta nova pròrroga, igual que les anteriors que s’han anat adoptant, estableix beneficis en la cotització per a les empreses afectades per un ERTO vinculat a la situació pandèmica, si bé incorporant una rellevant novetat, consistent en l’atribució de diferents beneficis a les empreses que realitzin accions formatives en favor de les persones incloses en l’expedient de regulació temporal d’ocupació, amb la finalitat de millorar les competències professionals i l’ocupabilitat d’aquestes persones. Les accions formatives es podran desenvolupar a través de qualsevol tipus de formació previstos en la norma que es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Es prioritzarà el desenvolupament d’accions formatives dirigides a atendre les necessitats reals de formació de les empreses i els treballadors, així com aquelles que permetin requalificar a aquests últims, encara que no tinguin relació directa amb l’activitat desenvolupada a l’empresa.

Amb la finalitat abans indicada, es regula el règim de la formació que s’ha d’impartir, sent destacable que la seva impartició a les persones incloses en l’expedient de regulació d’ocupació, sense perjudici de les majors exempcions en la cotització que per la mateixa corresponguin, portarà aparellada un increment dels crèdits de què disposen les empreses per al finançament de la referida formació.

També es preveu la inclusió d’una obligació d’aquest tipus en el desenvolupament del futur Mecanisme de Sostenibilitat en l’Ocupació.

Es concreten les exempcions en la cotització a la Seguretat Social que resultaran aplicables, que van des d’una exempció de l’100% en els ERTO per impediment a l’activitat, a quanties que varien en funció del nombre de treballadors de l’empresa i, de manera innovadora, com s’ha indicat anteriorment, de si l’empresa desenvolupa o no accions formatives en favor dels treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d’ocupació per limitacions a l’activitat normalitzada.

Finalment, es prorroguen, juntament amb tot l’anterior, el Pla MECUIDA, fins al dia 28 de febrer de 2022, i les mesures de suport i de protecció per desocupació d’artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics. I això, per tal d’ampliar la durada de la prestació per desocupació d’artistes en espectacles públics, personal tècnic i auxiliar de el sector de la cultura i professionals taurins; i reconèixer un accés extraordinari a aquesta prestació per als dos primers col·lectius.

Per major informació pot contactar amb Contem assessors.