Codi ètic

Els professionals i treballadors de Contem actuem complint els següents principis fonamentals:

Integritat. Som francs i honestos en totes les relacions professionals i empresarials.

Objectivitat. No permetem que prejudicis, conflicte d’interessos o influència indeguda de tercers prevalguin sobre els judicis professionals o empresarials.

Competència i diligència professionals. Mantenim el coneixement i l’aptitud professionals al nivell necessari per assegurar que el client o l’entitat per a la qual treballem reben els serveis professionals competents basats en els últims avanços de la pràctica, de la legislació i de les tècniques i actuem amb diligència i de conformitat amb les normes tècniques i professionals aplicables.

Confidencialitat. Respectem la confidencialitat de la informació obtinguda com a resultat de relacions professionals i empresarials i, en conseqüència, no revelem aquesta informació a tercers sense l’autorització adequada i específica, tret que existeixi un dret o deure legal o professional de revelar-la, ni fer ús de la informació en profit propi o de tercers.

Comportament professional. Complim les disposicions legals i reglamentàries aplicables i evitem qualsevol actuació que pugui desacreditar al sector.