Entitats

Professionalitzem la sensibilitat.

La particularitat dels objectius d’una entitat sense ànim de lucre (ESAL) com una fundació o una associació no estan enfrontats amb una gestió professional ni estan exemptes de l’aplicació de la legalitat. La legislació específica d’aquestes entitats requereix un assessorament experimentat. Oferim la nostra experiència en el sector per controlar totes les gestions i enfocar les preocupacions cap al que és realment important.

En funció de la profunditat del servei que desitgi podrà escollir entre qualsevol dels plans que oferim: Gestor, Assessor, Consultor.

Serveis inclosos Gestor Assessor Consultor
Declaracions periòdiques impostos Agència Tributària (AEAT)
Impost sobre Societats
Preparació Comptes Anuals de la Generalitat (en el seu cas)
Informació novetats legals
Gestió de nòmines i cotitzacions Seguretat Social (SS)
Confecció o supervisió de la comptabilitat
Consultes i suport assessor personal
Interlocutor AEAT, SS i Generalitat (inclou notif. telemàtiques)
Llibres oficials comptabilitat i civils
Suport en inspeccions i comprovacions AEAT i SS
Seguiment periòdic marxa negoci

Notícies

Notícies