Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Tercera pròrroga ajuda a autònoms. Fins 31 de maig 2021

La pandèmia generada per la COVID-19 s’està allargant molt més i amb més intensitat del que s’esperava i cal preveure fins i tot la necessitat de suspendre novament determinades activitats. La situació dels treballadors autònoms, al front de petites i mitjanes empreses, és especialment greu, ja que van veure interrompuda la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la pandèmia decretades pel Govern i van quedar suprimits els seus ingressos i fins i tot molts d’aquells que no es van veure obligats a suspendre l’activitat, o l’han reprès després de l’estat d’alarma, han vist reduïda la seva facturació per la contracció de la demanda i les limitacions imposades a causa de la COVID-19, sense que la seva situació a dia d’avui hagi millorat substancialment per a una bona part dels treballadors autònoms.

Les noves mesures adoptades per pal·liar els efectes de la mateixa consisteixen en:

 

1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mitjà de contenció de la propagació del virus COVID-19.

1.1. Són requisits per tenir dret a aquesta prestació:

  • Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, abans del 31 de gener de 2021.
  • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

1.2. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

1.3. Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

1.4. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.

1.5. La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos.

1.6.El reconeixement de la prestació regulada en aquest apartat s’ha de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament de l’activitat. 

 

2. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

2.1 Els requisits que han de concórrer per tenir dret a la prestació són els següents:

  • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions.
  • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte pròpia en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650€.
  • Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpia inferiors als del primer trimestre de 2020. 

2.2. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

2.3. Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer.

2.4. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliena, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional;

2.5. Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

2.6. Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguessin cotitzant per cessament d’activitat estan obligats a cotitzar per aquest concepte.

 

3. Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia

3.1. L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

3.2. Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de maig de 2021.

3.3. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions.

3.4. Els ingressos nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no pot superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.

3.5. La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.

 

4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.

4.1 Seran requisits per causar dret a la prestació:

  • Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquell marc temporal englobi un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
  • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliena en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primes semestre de 2021.
  • No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650€.

4.2. No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.

4.3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

4.4. La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.

4.5. Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar.

4.6. Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en la primera meitat de l’any 2021 superen els 6.650 €.

 

5. Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19.

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19, podran continuar percebent amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura o fins el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

 

6. Suspensió de l’aplicació del tipus de cotització aplicable per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

A partir de l’1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l’any 2021, els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar seran els vigents a 31 de desembre de 2019.

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació d’informació no dubtin a contactar amb nosaltres.