Coneixement i digitalització

Responem a la COVID-19 amb més coneixement, més seguretat i més digitalització. Les claus del nou Contem Assessors. L’objectiu d’aquest espai, és facilitar informació, aplicacions i recursos per atenuar l’impacte econòmic de la pandèmia provocada per la COVID-19. Si necessita més suport no dubti a contactar amb nosaltres:

Circulars informatives. Newsletters.

Els governs estatal i autonòmics estan adoptant un gran nombre de mesures legals i amb molta freqüencia per reduir l’impacte econòmic de la pandèmia. A Contem Assessors estem permanentment actualitzats per tal de poder informar als nostres clients i ajudar-los a prendre decisions importants ràpidament.

Prova d’això és el gran nombre de newsletters i comunicacions que hem anat generant i enviant on informem d’aquestes mesures:

* Accés exclusiu clients

Contem Assessors Media

Col·legi d’Economistes de Catalunya. Càpsules d’opinió.

“Existeix alguna altra ajuda per mantenir llocs de treball a part dels ERTO?”

 

 


Conferència Associació d’empresaris Innovadors i Emprenedors del Penedès Garraf TANDENN sobre “Com implementar de manera àgil les noves mesures econòmiques i ajudes per la COVID-19”

 


FAQs.

La prestació durarà fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma.

La resposta és que si. L’ajuda es concedeix tant per als que han suspès l’activitat com per als que han reduït els seus ingressos en més d’un 75% respecte els 6 mesos anteriors a la petició de la mateixa, i continua vigent mentre duri l’estat d’alarma encara que es reprengui l’activitat. Així ho han clarificat les diferents administracions sense considerar els escenaris en els que la represa de l’activitat suposi deixar de complir amb les condicions que van permetre demanar la prestació.

La resposta és que si. Els ERTOs de força major i els ordinaris es poden flexibilitzar augmentant hores de treball o reduint treballadors afectats. De fet cal diferenciar les empreses amb ERTO de força major en dos grups, per un costat aquelles que continuen en situació de força major total i que no han pogut iniciar la seva activitat i per l’altra aquelles amb una situació de força major parcial que han pogut reiniciar o recuperar la seva activitat de manera parcial. En funció de quina sigui la seva situació es modifiquen els percentatges d’exoneració de les quotes a la Seguretat Social d’una manera molt significativa, per tal de fomentar la recuperació de l’activitat, en particular rebaixant part de la quota dels treballadors que surten del ERTO.

Si de fet si recupera l’activitat es bonifica més la Seguretat Social del treballador que torna a treballador que d’aquell que segueix en ERTO.

Les empreses que estan en ERTO de força major total, tenen una bonificació de la Seguretat social del 100% si tenen menys de 50 treballadors o del 75% si en tenen 50 o més, tot i que amb el progressiu canvi de fases es redueix molt el nombre d’empreses en aquesta situació, el més normal es que vagin recuperant treballadors per recuperar l’activitat i que per tant passin a ERTOs de força major parcial. En aquest cas es bonifica més els treballadors que tornen a iniciar l’activitat que aquells que encara no la recuperen, és a dir, per empreses de menys de 50 treballadors que tornen a treballar se’ls reduirà la cotització a la Seguretat Social un 85% pel mes de maig i un 75% el mes de juny, per contra els treballadors que encara no hagin estat trets dels ERTOs la rebaixa serà d’un 60% pel maig i d’un 45% el juny.

Per gaudir d’aquestes bonificacions es limita el repartiment de dividends.

Les empreses que tinguin dret a les bonificacions anteriors no podran repartir dividends corresponents a l’exercici 2020, excepte si retorna prèviament l’import de les exoneracions aplicades a les quotes de la seguretat social, tot i que aquesta limitació a repartir dividends no serà d’aplicació per a aquelles empreses o entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 persones treballadores en situació d’alta a la Seguretat Social.

Per contraposició a l’aparició d’aquesta limitació es relaxa la limitació inicial de 6 mesos a l’acomiadament de treballadors.

No es podrà acomiadar lliurement però si que es regulen determinats casos en els que es pot reduir la plantilla sense considerar que s’incompleix amb la normativa, en concret, no es considerarà incomplert en els casos de baixa del treballador per acomiadament disciplinari procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix o en el cas de contractes temporals el compromís de manteniment de l’ocupació no s’entendrà incomplert quan el contracte s’extingeixi per finalització  del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte. Tampoc es considerarà incomplet en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors. Per altra banda també es tindran en compte les especificitats d’aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l’ocupació alhora de determinar si ha incomplert o no amb el compromís de manteniment d’ocupació.

Els treballadors afectats cobraran el 70% del promig cotitzat durant els 180 dies anteriors (durant els 180 primers dies en atur) i el 50% del mateix promig per la resta de dies. Aquests imports tenen uns màxims que en cap cas superaran els 1.098,09€ si el treballador no té cap fill a càrrec, 1.254,96€ si té un fill a càrrec o 1.411,83€ si té dos o més fills a càrrec.

Els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació no cobraran un pagament extra, almenys des de l’estat, ni els dies en ERTO compten pel càlcul de dies de vacances. Encara que el càlcul de la prestació tingui en compte les pagues extraordinàries, en efectuar el pagament, l’import corresponent es divideix entre 12 mesos, a diferència de la majoria d’empreses, que s’acostuma a fer en 14 pagaments per any. A més, els dies que el treballador ha estat inclòs en l’ERTO no computaran per als dies a què té dret a marxar de vacances. Per tant aquest any les vacances es reduiran en la part proporcional de l’ERTO

Aplicacions útils

La pandèmia a accelerat la digitalització que s’estava implantant progressivament en totes les activitats.

La nostra no ha estat una excepció, però ja fa uns anys que vam començar aquesta transformació digital:

  • El 1999 vam crear la nostra primera pàgina web, que ja comptava amb un incipient espai de serveis on line i de relació amb els nostres clients amb una primera intranet,
  • el 2008 vam iniciar un procés de digitalització interna amb l’objectiu de suprimir progressivament el paper,
  • el 2016 vam fer créixer l’espai intranet de la nostra web, posant a disposició dels nostres clients diverses aplicacions per facilitar la relació amb ells d’una manera digital.
  • El 2020, la pandèmia ha suposat una nova oportunitat de fer créixer i estendre aquestes relacions d’una manera més fàcil als nostres clients

 

Dintre d’aquest apartat intranet per facilitar la relació amb els nostres clients destacaríem:

  • Plataforma de gestió i facturació supervisada pel teu assessor,
  • Arxiu digital on podrà trobar tota la seva documentació 24/7
  • Reunió per videoconferència
  • Suport personalitzat mitjançant accés remot al seu ordinador
  • Coneixement mitjançant l’accés estructurat a les nostres circulars i comunicaions

Aplicacions pròpies


Aplicació per gestionar factures expedides i rebudes

Gestiona, factura, controla i administra la teva activitat empresarial o professional des d’un únic lloc i amb l’ajuda del teu assessor personal. Descobreix totes les funcionalitats de la nostra plataforma: Facturació i estat real dels comptes, control d’ingressos i despeses, pressupostos, lector OCR, conciliació bancària, impostos, venciments de cobraments i pagaments, analítica, rols d’usuari i més. Els pot ajudar a facilitar-nos la documentació si prefereixen mantenir la distància social a més d’ajudar-lo a tenir la informació permanentment a la seva disposició.


Arxiu digital

Els documents segurs al núvol i consultables des de qualsevol dispositiu en qualsevol moment 24/7.Pot crear tantes carpetes com vulgui i estructurar-ho com li sigui més convenient.

Els pot ajudar a facilitar-nos o a disposar de la documentació en qualsevol moment, si prefereixen mantenir la distància social.

 


Aplicacions generalistes recomanades


Videoconferència

Estem familiaritzats amb gairebé totes les aplicacions: Meet, Skype, Zoom, Teams, Jitsi, Slack, tot i que la que preferim per relacionar-nos amb els nostres clients és Meet. Si desitja una videoconferència només té que fer-nos-ho saber i concertarem dia i hora, vostè no s’ha de preocupar de res, li enviem al seu correu electrònic l’enllaç per accedir-hi.

 

 

 

 


Digitalització

Si desitgen mantenir la distància social ens poden enviar la documentació per correu electrònic o a través de la nostra web mitjançant l’espai arxiu digital mencionat dintre “aplicacions pròpies”, tot i així per digitalitzar la documentació, recomanem l’aplicació Adobe Scan, ja que funciona com un scanner i genera arxius en format pdf que manté la qualitat i uns standards de mida que milloren el tractament de la imatge.