Vacances: dies de cortesia

Si transcorren deu dies naturals des que una empresa rep una notificació electrònica d’Hisenda i ningú accedeix a la seva bústia electrònica per obrir-la, s’entén que s’ha realitzat aquesta notificació.  Per tant, pot passar que durant les vacances es rebi alguna notificació i se superin els terminis de recurs. Per…

Declaració de l’IS

Una de les novetats principals en la declaració de l’Impost sobre Societats que es presentarà en els propers dies és la reducció del tipus impositiu aplicable per a les microempreses. En concret, les empreses que en el període impositiu anterior hagin tingut un import net de la xifra de negocis…

Distribució de dividends i retencions

Si la vostra empresa aprova una distribució de dividends a la Junta General d’aquest mes de juny, heu d’ingressar les retencions a Hisenda (el 19%) a la declaració periòdica –mensual o trimestral– corresponent al període en què aquests dividends siguin exigibles. I si l’acord de repartiment no especifica res, els dividends s’entenen…

No ha superat el període de prova

L’acord pel qual s’inclou un període de prova en un contracte s’ha de formalitzar per escrit. No obstant això, a diferència de l’acomiadament, la comunicació de l’extinció del contracte de treball per incompliment del període de prova es pot fer verbalment (no és obligatori comunicar-ho per escrit). La resolució del…

Si l’administrador lloga a la societat…

Suposem que una societat necessita un local i resulta que el seu administrador en disposa d’un que li podria llogar. Doncs bé, quan una persona que actua com a representant d’una societat vol contractar amb si mateix (perquè actuarà com a arrendador -per ser el propietari del local- i com…

Abast de la comprovació

En general, es posen en marxa comprovacions limitades si hi ha discrepàncies entre les declaracions presentades (o deixades de presentar) i la informació en poder d’Hisenda. En la comunicació inicial, Hisenda ha d’indicar l’abast de les actuacions (impost o obligació formal i període al qual es refereixen), i en elles…

Creació i creixement d’empreses

Totes les empreses hauran d’expedir factura electrònica A Espanya les pimes (segons normativa europea es considera pime aquelles empreses que ocupen menys de 250 persones i amb un volum de negoci anual que no supera els 50 milions d’euros o el seu balanç general no excedeix de 43 milions d’euros)…

Tributació lloguer d’apartaments turístics

Es considera arrendament per a ús diferent d’habitatge, aquell arrendament que, recaient sobre una edificació, tingui com a destí primordial un de diferent que el de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari. Per tant, quan es produeixi la cessió temporal d’ús de la totalitat d’un habitatge moblat i equipat…

IAE Impost sobre activitats econòmiques.

Tenen l’obligació de presentar declaració de l’IAE totes les entitats que duguin a terme una activitat econòmica quan elles, o el grup al qual pertanyin, hagin obtingut un import net del seu volum de negocis igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el següent període: Si són subjectes passius per…