Impuls, creixement i
consolidació d'empreses,
entitats i autònoms
#SolucioPimes
#SolucioEmprenedors Resolem els dubtes en
la creació i en el dia a dia
del seu negoci
#SolucioAutonoms Donem seguretat en
la gestió dels comptes,
impostos i nòmines
#SolucioGransEmpreses Oferim rigor, confiança
i proximitat per facilitar la
presa de decisions
#SolucioFilials Cuidem dels seus
interessos i recolzem
el seu personal
COVID-19
Coneixement i
recolzament en
moments incerts

Calendari obligacions empresa, autònoms i entitats: Maig

El mes de maig té terminis significatius que s’han de complir a nivell fiscal, comptable, laboral, econòmic i jurídic, tant per l’autònom o emprenedor, pime, gran empresa o filial així com per les entitats sense ànim de lucre com per exemple les fundacions i associacions:

 

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11

12

13 14 15 16
17 18 19

20

21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31

 

 

Durant tot el mes

Aplicació del SII

 

 

Fins el 12 de maig

 

Duanes

Declaració Intrastat de Comerç Intracomunitari

+info

 

Fins el 20 de maig

 

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 • Abril. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril: 430

 

Impostos especials de fabricació

 • Febrer. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril: 548, 566, 581
 • Abril: 570, 580
 • Primer trimestre. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

 

Fins el 31 de maig

 

IVA

 • Abril. Autoliquidació: 303
 • Abril. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Tercera pròrroga ajuda a autònoms. Fins 31 de maig 2021

La pandèmia generada per la COVID-19 s’està allargant molt més i amb més intensitat del que s’esperava i cal preveure fins i tot la necessitat de suspendre novament determinades activitats. La situació dels treballadors autònoms, al front de petites i mitjanes empreses, és especialment greu, ja que van veure interrompuda la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la pandèmia decretades pel Govern i van quedar suprimits els seus ingressos i fins i tot molts d’aquells que no es van veure obligats a suspendre l’activitat, o l’han reprès després de l’estat d’alarma, han vist reduïda la seva facturació per la contracció de la demanda i les limitacions imposades a causa de la COVID-19, sense que la seva situació a dia d’avui hagi millorat substancialment per a una bona part dels treballadors autònoms.

Les noves mesures adoptades per pal·liar els efectes de la mateixa consisteixen en:

 

1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mitjà de contenció de la propagació del virus COVID-19.

1.1. Són requisits per tenir dret a aquesta prestació:

 • Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, abans del 31 de gener de 2021.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

1.2. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

1.3. Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

1.4. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.

1.5. La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos.

1.6.El reconeixement de la prestació regulada en aquest apartat s’ha de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament de l’activitat. 

 

2. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

2.1 Els requisits que han de concórrer per tenir dret a la prestació són els següents:

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte pròpia en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650€.
 • Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpia inferiors als del primer trimestre de 2020. 

2.2. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

2.3. Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer.

2.4. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliena, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional;

2.5. Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

2.6. Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguessin cotitzant per cessament d’activitat estan obligats a cotitzar per aquest concepte.

 

3. Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia

3.1. L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

3.2. Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de maig de 2021.

3.3. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions.

3.4. Els ingressos nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no pot superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.

3.5. La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.

 

4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.

4.1 Seran requisits per causar dret a la prestació:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquell marc temporal englobi un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliena en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primes semestre de 2021.
 • No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650€.

4.2. No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.

4.3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

4.4. La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.

4.5. Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar.

4.6. Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en la primera meitat de l’any 2021 superen els 6.650 €.

 

5. Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19.

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19, podran continuar percebent amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura o fins el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

 

6. Suspensió de l’aplicació del tipus de cotització aplicable per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

A partir de l’1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l’any 2021, els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar seran els vigents a 31 de desembre de 2019.

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació d’informació no dubtin a contactar amb nosaltres.

 

 

 

 

Tercera pròrroga ERTO. Fins a 31 de maig de 2021

La persistència dels efectes negatius sobre les empreses i l’ús de la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19 exigeix mantenir les mesures excepcionals per a fer front a l’impacte econòmic i social, relatius a les suspensions i reduccions de jornada per causa de força major i causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades amb la COVID-19, així com les mesures extraordinàries vinculades a les mateixes en matèria de protecció per desocupació i cotitzacions, prorrogant les mesures referent als ERTO fins a 31 de gener de 2021, encara que modulant les seves característiques per a anar-les adaptant a l’esperada recuperació de l’activitat.

Les mesures aprovades són les següents:

 

1. Pròrroga ERTO de força major basats en causes relacionades amb la pandèmia.

Els ERTO de força major vigents, basats en el real decret-llei de març de 2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es prorrogaran automàticament fins al 31 de maig de 2021.

Així mateix, s’entenen prorrogats els expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment fins a la seva finalització conforme a la resolució estimatòria. Pels de limitació en el desenvolupament de l’activitat es prorroguen des de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021.

Les exoneracions aplicables a aquests expedients, des de l’1 de febrer de 2021 seran:

 • Febrer, març, abril i maig de 2021, arribarà al 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • Febrer, març, abril i maig de 2021, arribarà al 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

 

2. ERTO per impediment o limitacions d’activitat.

Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitació de l’activitat a partir de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021.

Els percentatges per a l’exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables al expedients de regulació temporal d’ocupació basats en impediment de l’activitat seran els següents per als mesos de febrer a maig:

 • 100% quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • 90% en el cas d’empreses que haguessin tingut 50 o més treballadors o assimilats a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

Els percentatges per l’exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables als expedients de regulació d’ocupació basats en limitacions de l’activitat, per als mesos de febrer a maig 2021 seran:

 • El 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • El 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

 

3. Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.

Es consideren empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat aquelles que tinguin ERTO FM prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, i l’activitat del qual es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-09).

Quedaran exonerats entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021, de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta les següents empreses:

 • Empreses a les que es prorrogui automàticament l’ERTO per força major regulats en el primer Real decret-llei,  i que tinguin la consideració de pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, l’activitat de la qual es classifiqui en algun dels codis dels CNAE-09.
 • Empreses a les que es refereix el punt anterior, que transiten, entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021, des d’un ERTO per força major, a un ETOP.
 • Empreses amb un ERTO ETOP l’activitat de la qual es classifiqui en algun dels codis CNAE-09.
 • Empreses a les que es prorrogui automàticament l’ERTO de força major regulats en el primer Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el negoci depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereixen els punts anteriors, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.

A tal efecte són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses a què es refereixen els punts anteriors, aquelles empreses la facturació de les quals, durant l’any 2019, s’hagi generat, al menys, en un 50%, en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 als que s’hagi reconegut tal consideració.

Així mateix, quedaran exonerades les empreses que, havent estat qualificades com dependents o integrants de la cadena de valor, hagin transitat, o transitin en el període comprès entre l’1 de febrer i 31 de maig de 2021, des d’un ERTO de força major regulats en el primer Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, a un ETOP.

Les empreses indicades en els punts anteriors quedaran exonerades, respecte de les persones treballadores afectades per l’ERTO que reiniciï la seva activitat a partir de l’1 de febrer de 2021, o que l’haguessin reiniciat des de el 13 de maig, de manera parcial, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l’1 de febrer de 2021, i respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, en els percentatges i condiciones que s’indiquen a continuació.

 • El 85% de l’aportació empresària meritat al febrer, març abril i maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.
 • El 75% de l’aportació empresària meritat al febrer, març abril i maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.

 

4. ERTO ETOP

 • ERTO ETOP iniciat entre el 26 de gener i el 31 de maig de 2021, els resultarà d’aplicació la regulació de la normativa aplicable a la segona pròrroga dels ERTOs.
 • ERTO ETOP iniciat abans del 26 de gener. Es podrà fer la pròrroga d’un expedient que finalitzi entre l’1 de febrer i 31 de maig, sempre que s’assoleixi acord per a ell en el període de consultes.

 

5. Pròrroga de límits a les empreses com a conseqüència d’aplicació d’exoneracions.

 • Límits al repartiment de dividends.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als ERTO amb exoneració de quotes no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests ERTO, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i han renunciat. Els límits es mantindran vigents fins el 31 de maig de 2021.

Aquesta limitació no serà d’aplicació per a aquelles entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de cinquanta persones treballadores, o assimilades a les mateixes, en situació d’alta a la Seguretat Social.

 • Salvaguarda de l’ocupació

Les empreses que, rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, quedaran compromeses, sobre la base de l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació des de la data de represa de l’activitat.

 • Pròrroga mesures extraordinàries protecció treball.

Es prorroga al 31 de maig de 2021 el fet de no poder entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament, la força major ni les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19.

També es prorroga fins a la mateixa data, el fet de considerar que la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, provocades per la COVID-19, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes,

 • Hores extraordinàries i noves externalitzacions de l’activitat durant l’aplicació dels ERTO regulats en el present escrit.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels ERTO, excepte en el supòsit en què les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

 

Per qualsevol aclariment o ampliació d’informació no dubtin a contactar amb nosaltres.