COVID-19. Cinquena pròrroga ajuda autònoms

Es prorroguen les ajudes a autònoms amb certes restriccions. Es conserva l’exoneració de quotes en percentatges variables entre el 90 i el 25% en funció del mes, així com també les tres prestacions preexistents: una extraordinària per cessament d’activitat per als autònoms afectats per la suspensió de l’activitat, una altra també extraordinària per als que vinguessin percebent prestacions per cessament d’activitat d’acord amb la normativa anterior, una altra extraordinària per a treballadors autònoms de temporada, i una ordinària de cessament d’activitat, compatible amb el treball per compte propi.

Cal assenyalar, pel que fa a la prestació extraordinària dirigida als autònoms acollits a les prestacions per cessament d’activitat d’acord amb el Reial decret llei 11/2021, que d’ara endavant la seva percepció quedarà condicionada al fet que el beneficiari acrediti una disminució de la facturació del 75 %, i no percebi ingressos superiors al 75% del salari mínim interprofessional en el període de referència.

Per major informació pot contactar amb Contem assessors.