CAT · ESP

Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat.

Els contribuents que realitzin una activitat per compte pròpia o aliena (autònom o treballador), per la que estiguin donats d’alta a la seguretat social o mutualitat, podran minorar la quota diferencial de l’impost, amb el límit de les seves cotitzacions socials, les següents deduccions:

  • Descendents amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, fins a 1.200€ anuals cadascun
  • Ascendents amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per ascendents, fins a 1.200€ anuals cadascun.
  • Família nombrosa de categoria general, fins 1.200€ si es forma part d’aquesta (petició amb model 143)
  • família nombrosa de categoria especials, fins 2.400€ si es forma part d’aquesta

Canvi del 5% al 25% en l’estimació de participació d’una persona vinculada amb una societat amb la que no tingui participació.

Quan una persona física fa un préstec a una entitat vinculada, part dels rendiments obtinguts van a renda general i part a renda de l’estalvi en funció d’uns càlculs on intervenen la participació que hi té. Quan no hi havia participació s’estimava una participació del 5% per fer els càlculs, ara aquesta estimació es fixa en el 25%.

Es limita l’aplicació dels coeficients d’abatiment a un valor de transmissió conjunt màxim de 400.000€.

Els coeficients d’abatiment s’aplicaran amb el límit d’un valor de transmissió de 400.000€ sobre el conjunt dels elements patrimonials transmesos, als que s’hagi aplicat els coeficients, des de 1 de gener de 2015 fins el moment de la imputació del guany patrimonial.

Exempció pels guanys patrimonials de majors de 65 anys amb limitacions.

Es podran excloure de tributació els guanys patrimonials que es posin de manifest per la venda d’elements patrimonials (ja siguin immobles, accions, etc) per contribuents majors de 65 anys, amb la condició que en el termini de 6 mesos constitueixi una renda vitalícia al seu favor i que la quantitat màxima destinada a constituir aquesta renda sigui de 240.000€

Arrendament immobles. Consideració activitat econòmica.

Fins a 31 de desembre de 2014 perquè l’arrendament tingués la consideració d’activitat econòmica es consideraven indicis significatius que es donessin dues circumstàncies: disposar d’un local exclusivament destinat a la gestió de la mateixa i tenir una persona empleada amb contracte laboral i a jornada complerta.

A partir d’ara desapareix el requisit de disposar d’un local exclusivament afecte.

Els socis que obtinguin rendiments de les seves societats hauran de considerar els mateixos com a rendiments d’activitats professionals quan es donin determinades circumstàncies.

Els rendiments que provinguin d’una entitat en la qual el contribuent participi en el capital, derivats de la realització d’activitats professionals es qualificaran com a rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs al règim especial d’autònoms o en una mutualitat de previsió social alternativa.

Supressió dels coeficients de correcció monetària.

S’elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització de la depreciació monetària per la transmissió de béns immobles.

Es limita l’exempció per la distribució de la prima d’emissió.

Per norma general, la part de reducció de capital o de distribució de la prima d’emissió que correspongui a reserves generades per l’entitat durant el temps de tinença de les participacions tributarà com un repartiment de reserves. Abans es diferia aquesta tributació fins a esgotar tot el valor de la prima d’emissió.

Desaparició de la reducció incrementada per aquells que arrendin habitatges a persones d’entre 18 i 30 anys.

Es fixa una reducció única del 60% del rendiment net declarat per arrendament d’habitatge, desapareixent la reducció del 100% del rendiment pel lloguer d’habitatges a persones entre 18 i 30 anys.