CAT · ESP

Limitació de 2.000€ en les provisions i despeses de difícil justificació per les activitats econòmiques en règim d’estimació directa normal simplificada.

S’estableix un límit màxim de 2.000€ per l’import de les provisions i despeses de difícil justificació que es poden tenir en compte en la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques en estimació directa simplificada.

Determinades societats civils tributaran per Impost sobre Societats.

Les societats civils amb objecte mercantil passaran a estar subjectes al Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016, i per tant ja no tributaran com a entitats en atribució de rendes, és a dir per IRPF.

S’habilita un règim especial de dissolució i liquidació, amb beneficis fiscals, per aquelles societats civils que a conseqüència d’aquest canvi passin a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats i no desitgin ser-ho.

Deducció per inversió temporal en empreses de nova o recent creació

Els inversors podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes a partir del 29 de setembre de 2013, per la subscripció d’accions o participacions de societats de nova o recent creació, podent, a més, aportar els seus coneixements empresarials o professionals, sempre que compleixin uns requisits entre els que destacaríem els següents:

  • La base màxima de la deducció és de 50.000€ anuals.
  • La inversió s’ha de fer l’any de la constitució o en els tres següents.
  • Haurà de mantenir-se com a accionista per un termini superior a 3 anys i inferior a 12.
  • La participació, directa o indirecta, conjuntament amb familiars fins al segon grau no pot ser en cap cas superior al 40%
  • Que no es tracti d’accions o participacions d’una entitat a través de la qual es faci la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat

 

Noves obligacions formals per les activitats en Estimació Objectiva.

Els contribuents que exerceixin alguna de les activitats a les que s’apliqui la retenció de l’1%, excloses les de transport de mercaderies per carretera i serveis de mudances hauran de portar un Llibre Registres de Vendes o Ingressos.

 

Termini presentació liquidació IRPF i IRNR juliol.

S’elimina la possibilitat que la declaració mensual corresponent al mes de juliol es pugui presentar el 20 de setembre, a partir del 2014 s’haurà de presentar com a màxim el 20 d’agost.

 

Termini presentació liquidació IVA juliol.

S’elimina la possibilitat que la declaració mensual corresponent al mes de juliol es pugui presentar el 20 de setembre, a partir del 2014 s’haurà de presentar com a màxim el 20 d’agost.

Exempció per reinversió en la transmissió d’accions o participacions que han donat dret a la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació.

Estaran exempts de tributació els guanys obtinguts en la transmissió d’aquestes accions o participacions amb la condició que es reinverteixi l’import obtingut en participació, en entitats del mateix tipus.

 

Deducció per inversió de beneficis

A partir de l’1 de gener de 2013, les empreses de reduïda dimensió, tindran una deducció a la quota íntegra consistent en el 10% dels rendiments nets d’activitats econòmiques, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes. S’inclouran també els béns en arrendament financers sempre que s’exerceixi la opció de compra,

La deducció serà del 5% si s’aplica la reducció del 20% del rendiment net positiu declarat, com a conseqüència del manteniment o creació d’ocupació o per l’inici d’una nova activitat