Les primes a assegurances de malaltia per discapacitats son deduïbles fins a 1.500€ a l’any.

Tindran la consideració de despesa deduïble per la determinació del rendiment net en estimació directa, les primes d’assegurances de malaltia fetes per persones amb discapacitat amb el límit màxim de 1.500€ a l’any.