CAT · ESP

Arrendament immobles. Consideració activitat econòmica.

Fins a 31 de desembre de 2014 perquè l’arrendament tingués la consideració d’activitat econòmica es consideraven indicis significatius que es donessin dues circumstàncies: disposar d’un local exclusivament destinat a la gestió de la mateixa i tenir una persona empleada amb contracte laboral i a jornada complerta.

A partir d’ara desapareix el requisit de disposar d’un local exclusivament afecte.

Els socis que obtinguin rendiments de les seves societats hauran de considerar els mateixos com a rendiments d’activitats professionals quan es donin determinades circumstàncies.

Els rendiments que provinguin d’una entitat en la qual el contribuent participi en el capital, derivats de la realització d’activitats professionals es qualificaran com a rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs al règim especial d’autònoms o en una mutualitat de previsió social alternativa.

Supressió dels coeficients de correcció monetària.

S’elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització de la depreciació monetària per la transmissió de béns immobles.

Es limita l’exempció per la distribució de la prima d’emissió.

Per norma general, la part de reducció de capital o de distribució de la prima d’emissió que correspongui a reserves generades per l’entitat durant el temps de tinença de les participacions tributarà com un repartiment de reserves. Abans es diferia aquesta tributació fins a esgotar tot el valor de la prima d’emissió.

Desaparició de la reducció incrementada per aquells que arrendin habitatges a persones d’entre 18 i 30 anys.

Es fixa una reducció única del 60% del rendiment net declarat per arrendament d’habitatge, desapareixent la reducció del 100% del rendiment pel lloguer d’habitatges a persones entre 18 i 30 anys.

Limitació de 2.000€ en les provisions i despeses de difícil justificació per les activitats econòmiques en règim d’estimació directa normal simplificada.

S’estableix un límit màxim de 2.000€ per l’import de les provisions i despeses de difícil justificació que es poden tenir en compte en la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques en estimació directa simplificada.

Determinades societats civils tributaran per Impost sobre Societats.

Les societats civils amb objecte mercantil passaran a estar subjectes al Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016, i per tant ja no tributaran com a entitats en atribució de rendes, és a dir per IRPF.

S’habilita un règim especial de dissolució i liquidació, amb beneficis fiscals, per aquelles societats civils que a conseqüència d’aquest canvi passin a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats i no desitgin ser-ho.

Ampliació terminis per modificar la base imposable en cas de creditors de dubtós cobrament.

  • En cas de deutors declarats en concurs, el termini per poder fer la modificació s’amplia d’1 a 3 mesos.
  • En cas de crèdits incobrables, relatius a creditors no declarats en concurs que incompleixen el termini de pagament, si l’empresari titular del dret de cobrament té un volum d’operacions de l’any immediat anterior no sigui superior a 6.010.121,04€, el termini a partir del qual es pot considerar el crèdit com a incobrable a efectes d’IVA, podrà ser de sis mesos o d’un any (a efectes de l’Impost sobre Societats es manté a partir de 6 mesos).
  • En cas d’operacions en règim especial del criteri de caixa s’entendrà complert el termini anterior quan la data de meritació de l’impost es produeixi per aplicació de la data límit de 31/12.