CAT · ESP

Augment del límit de la no subjecció a IVA dels objectes caràcter publicitari.

El lliurament gratuït d’objectes de caràcter publicitari està no subjecte a IVA. Es considera objecte publicitari aquell que no tingui un valor comercial intrínsec destacable i que a més s´indiqui clarament el caràcter de publicitari. Per excepció, quedaran subjectes a IVA quan el cost dels lliurats a un mateix destinatari en un any sigui superior a 200€, abans el límit estava en 90,15€.

 

Reserva de capitalització.

Els contribuents subjectes al tipus general de gravamen (25%/28%, 15% entitats nova creació o 30%) podran reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis.

Reserva d’anivellament

Les entitats de reduïda dimensió que els sigui aplicable el tipus de gravamen general o el d’entitats de nova creació podran diferir la tributació mitjançant la minoració en la seva base imposable positiva fins a un 10% del seu import, amb el límit d’1 milió d’euros.

Règim fiscal aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol.

Com a novetat aquest règim podrà ser aplicat a aquelles persones físiques que passin a ser residents fiscals a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol com a conseqüència d’adquirir la condició d’administradors socials d’entitats no participades o no vinculades. Sempre que no obtingui rendes que qualificarien com obtingudes mitjançant un establiment permanent situat a territori espanyol.

Imputacions de rendes immobiliàries.

El tipus del 1,1%, s’aplicarà únicament a valors cadastrals revisats en els 10 períodes impositius anteriors al moment en el que es va imputar la renda, desapareixent la referència a 1994, en la resta de casos el percentatge d’imputació serà del 2%

Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat.

Els contribuents que realitzin una activitat per compte pròpia o aliena (autònom o treballador), per la que estiguin donats d’alta a la seguretat social o mutualitat, podran minorar la quota diferencial de l’impost, amb el límit de les seves cotitzacions socials, les següents deduccions:

  • Descendents amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, fins a 1.200€ anuals cadascun
  • Ascendents amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per ascendents, fins a 1.200€ anuals cadascun.
  • Família nombrosa de categoria general, fins 1.200€ si es forma part d’aquesta (petició amb model 143)
  • família nombrosa de categoria especials, fins 2.400€ si es forma part d’aquesta

Canvi del 5% al 25% en l’estimació de participació d’una persona vinculada amb una societat amb la que no tingui participació.

Quan una persona física fa un préstec a una entitat vinculada, part dels rendiments obtinguts van a renda general i part a renda de l’estalvi en funció d’uns càlculs on intervenen la participació que hi té. Quan no hi havia participació s’estimava una participació del 5% per fer els càlculs, ara aquesta estimació es fixa en el 25%.

Es limita l’aplicació dels coeficients d’abatiment a un valor de transmissió conjunt màxim de 400.000€.

Els coeficients d’abatiment s’aplicaran amb el límit d’un valor de transmissió de 400.000€ sobre el conjunt dels elements patrimonials transmesos, als que s’hagi aplicat els coeficients, des de 1 de gener de 2015 fins el moment de la imputació del guany patrimonial.

Exempció pels guanys patrimonials de majors de 65 anys amb limitacions.

Es podran excloure de tributació els guanys patrimonials que es posin de manifest per la venda d’elements patrimonials (ja siguin immobles, accions, etc) per contribuents majors de 65 anys, amb la condició que en el termini de 6 mesos constitueixi una renda vitalícia al seu favor i que la quantitat màxima destinada a constituir aquesta renda sigui de 240.000€