CAT · ESP

Nova taula d’amortitzacions.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015, es prenen diverses mesures respecte les amortitzacions, la més destacada és la simplificació de la taula d’amortitzacions, que queda de la següent manera:

Tipus d’element Coeficient

màxim

Període

màxim anys

Obra civil
Obra civil general 2% 100
Pavimentos 6% 34
Infraestructuras y obras mineras 7% 30
Centrales
Centrales hidráulicas 2% 100
Centrales nucleares 3% 60
Centrales de carbón 4% 50
Centrales renovables 7% 30
Otras centrales 5% 40
Edificios
Edificios industriales 3% 68
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100
Instalaciones
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía 5% 40
Cables 7% 30
Resto instalaciones 10% 20
Maquinaria 12% 18
Equipos médicos y asimilados 15% 14
Elementos de transporte
Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25
Buques, aeronaves 10% 20
Elementos de transporte interno 10% 20
Elementos de transporte externo 16% 14
Autocamiones 20% 10
Mobiliario y enseres
Mobiliario 10% 20
Lencería 25% 8
Cristalería 50% 4
Útiles y herramientas 25% 8
Moldes, matrices y modelos 33% 6
Otros enseres 15% 14
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas
Equipos electrónicos 20% 10
Equipos para procesos de información 25% 8
Sistemas y programas informáticos. 33% 6
Producc. cinematográf., fonográficas, videos y series audiovis. 33% 6
Otros elementos 10% 20

Diferiment ingrés IVA importació.

Els empresaris o professionals podran optar per incloure la quota a liquidar en una importació en la declaració-liquidació corresponent al període en que rebi el document en que consta aquesta liquidació.

Per poder optar a aquest mètode de liquidació de l’IVA d’importació cal que el període de liquidació de les declaracions d’IVA sigui mensual i que s’hagi optat per aquesta opció o bé al començament de l’activitat o bé durant el mes de novembre anterior l’inici de l’any natural en el que tingui que tindre efecte.

 

Ampliació àmbit aplicació prorrata especial.

Es disminueix de 20% al 10% la diferència màxima admissible sobre les quotes deduïdes per aplicar la prorrata general front l’especial. Si es supera el límit cal aplicar l’especial.

 

Canvis al règim especial de les agències de viatge.

 • El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges, (hostaleria, transport i/o serveis accessoris), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les agències minoristes de viatges organitzats per les agències majoristes.
 • Es suprimeix el mètode de determinació global de la base imposable
 • Es suprimeix la possibilitat de fer constar separadament l’IVA repercutit del 6% a la factura, impedint així la seva deducció.
 • S’introdueix la possibilitat d’aplicar el règim general operació per operació, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional que tingui en alguna mesura dret a la deducció de quotes. L’opció per aplicar aquest règim es practicarà per cada operació realitzada pel subjecte passiu, comunicant per escrit al destinatari de la mateixa amb caràcter previ o simultani a la prestació dels serveis d’allotjament, transport o altres accessoris o complementaris als mateixos, tot i que s’entendrà fet quan la factura no contingui menció “règim especial d’agències de viatge”.

 

Reducció límits per aplicar règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

A partir de l’1 de gener de 2016 es redueixen els límits que permeten optar per aquest règim, en particular:

 • Els subjectes passius que superin per la totalitat de les operacions relatives a les activitats compreses en aquest règim un import de 250.000€ (abans 300.000€), excepte si la normativa del IRPF estableix un límit inferior.
 • Els subjectes passius que superin per la totalitat de les operacions realitzades, diferents de les anteriors, l’import de 150.000€ (abans fixava un import per la totalitat de les operacions realitzades de 450.000€)
 • les adquisicions o importacions de béns i serveis de l’any immediat anterior pel conjunt d’activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000€ a 150.000€. Tot i que s’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 250.000€.

 

Canvis tipus d’IVA.

 1. Passen del 10% al 21%:
  • Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i resta d’instrumental d’ús mèdic i hospitalari
  • les substàncies medicinals i principis actius usats per l’elaboració de medicaments d’ús veterinari així com els equips mèdics, aparells i resta d’instrumental usat amb fins veterinaris.
 2. Passen del 4% al 21%:
  • les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per ús humà així com els productes Inter mitjos per la fabricació d’aquests medicaments.
 3. Es manté al 10%:
  • les ulleres graduades, lentilles, ortesis, pròtesis i orto pròtesis, cadires, crosses, i dispositius pel tractament de diàlisis i respiratoris, excepte les que són per persones amb discapacitat que són al 4%.
  • els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final del tipus, gases vendes, etc
  • els medicaments d’ús animal
  • compreses, tampons, preservatius, etcEs manté al 4%: Les flors i plantes vives de caràcter ornamenta:
 4. Es manté al 4%:
  • Medicaments d’ús humà, formules galèniques, magistrals i preparats oficinals
 5. Passen del 21% al 10%:
  • Les flors i plantes vives de caràcter ornamental

 

Nous casos d’inversió del subjecte passiu: venda telèfons mòbils, consoles, portàtils i tabletes per part del distribuïdor a les boti-gues.

S’estableixen nous casos d’operacions subjectes a la inversió del subjecte passiu, és a dir que qui fa la factura no expedeix IVA però qui la rep se l’autorepercuteix i dedueix.

En concret les entregues de: 

 • Plata, platí i paladi, en brut, en pols o semi treballat;
 • Telèfons mòbils
 • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.

Lo previst en els dos últims punts només s’aplicarà si el destinatari de l’operació és:

 1. Un empresari o professional revenedor, per exemple una botiga, sigui quin sigui l’import del lliurament
 2. Un empresari o professional diferent dels anteriors, quan l’import total de l’operació excedeixi de 10.000€ exclòs IVA.

L’empresari o professional haurà de comunicar a l’AEAT la seva condició de revenedor mitjançant la presentació d’un 036, al començar l’activitat, o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de cada any natural en el que hagi de tenir efectes.

El revenedor haurà de comunicar expressa i fefaentment al empresari o professional que faci l’entrega: que està actuant com a empresari i professional i que té la condició de revenedor que es podrà acreditar mitjançant un certificat obtingut de l’AEAT amb una validesa d’un any.

 

Operacions vinculades. Servei professional.

Es varien els requisits per tal que una prestació de serveis per part d’un soci professional, persona física, a una entitat vinculada, es consideri que es realitza a preu de mercat.

Operacions vinculades. Augment límit per documentació simplificada.

Les persones o entitats vinculades hauran de mantenir a disposició de l’Administració Tributària la documentació que justifiqui que les operacions entre elles s’han realitzat a valor de mercat. Aquesta documentació pot ser simplificada, per norma general, quan la xifra de negocis de l’exercici immediat anterior sigui inferior a 45 milions d’euros, abans era de 10 milions d’euros.

Operacions vinculades. Reducció del perímetre de vinculació.

Es redueix el nombre de persones o entitats que es consideren vinculades. En concret ja no es considerarà part vinculada, entre d’altres:

 1. Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o colateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips d’una altra entitat quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 2. Una entitat i els seus consellers o administradors en lo referent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.

Quan la vinculació es fixi en funció de la relació dels socis o partícips en l’entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25%, abans era del 5%.