Lloguers de no residents

Quan un no resident és propietari d’un immoble i el lloga a particulars (de manera que les rendes percebudes no estan subjectes a retenció), ha de tributar a l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR).

El tipus impositiu aplicable sobre aquestes rendes és del 19% per a residents a la Unió Europea, Islàndia, Noruega o Liechtenstein, i del 24% en la resta dels casos.

A l’hora de satisfer l’IRNR, el no resident ha de presentar el model 210. Fins a l’any passat, quan el resultat de la declaració era a ingressar, aquest model s’havia de presentar cada trimestre durant els primers 20 dies naturals d’abril, juliol, octubre i gener (segons el trimestre).

Doncs bé, a partir d’aquest any els lloguers d’un mateix immoble es poden agrupar i declarar anualment. En aquest cas, el model 210 pels lloguers del 2024 s’ha de presentar de l’1 al 20 de gener del 2025.

 

Els nostres assessors resoldran els vostres dubtes sobre la tributació dels no residents que obtenen rendes o que són propietaris d’immobles a Espanya.