Operacions intragrup

Les transaccions entre empreses del mateix grup es consideren transaccions vinculades. Això implica que s’han de valorar a preus de mercat utilitzant un dels mètodes de valoració existents.

Si Hisenda detecta que no s’han valorat d’aquesta manera, regularitzarà la situació i farà dos tipus d’ajustos:

  • Ajust primari. En primer lloc, modificarà les declaracions dels implicats en l’operació –tant a l’alça com a la baixa– i les farà tributar com si la transacció hagués estat valorada a preus de mercat.
  • Ajust secundari. A més, farà un segon ajust perquè la diferència de preu existent (respecte al valor de mercat) tributi segons la seva naturalesa econòmica.

En aquests casos, es poden incrementar els costos fiscals de les empreses. No obstant això, mitjançant el compliment de determinats requisits i actuant abans que Hisenda emeti la liquidació derivada del procediment, és possible prendre mesures per reduir aquests costos.

 

Si la vostra empresa porta a terme operacions amb altres empreses del grup, consulteu-nos; us ajudarem a valorar-les correctament. Així mateix, si Hisenda comprova alguna transacció intragrupal realitzada per la vostra empresa en el passat, us assessorarem sobre com actuar per minimitzar els riscos fiscals.