Consolidació de domini

A les herències, és habitual que un immoble s’adjudiqui als fills però que l’usdefruit s’adjudiqui al cònjuge supervivent. D’aquesta manera la propietat es “desmembra” en la nua propietat (la part que s’adjudica als fills) i l’usdefruit (la part que s’adjudica al cònjuge vidu), i la tributació a l’Impost sobre Successions segueix les regles que es indiquen a continuació:

  • Usufructuari. L’usufructuari ha d’aplicar les normes generals de l’impost i tributar pel valor de l’usdefruit (calculat segons l’edat que tingui en el moment de la mort).
  • Nu propietari. El nu propietari segueix unes regles especials: ha d’aplicar sobre el valor de la nua propietat el tipus mitjà efectiu que seria exigible si hagués rebut tots els béns de l’herència en plena propietat.

I quan mor l’usufructuari, el nu propietari ha de liquidar l’impost per l’extinció de l’usdefruit, de la manera següent:

  • Ha de prendre com a base de l’Impost sobre Successions el valor que tenia l’usdefruit en el moment en què es va constituir (i no el valor en extingir-se).
  • Sobre la base de l’ISD calculada així, el nu propietari ha d’aplicar el tipus mitjà de gravamen que va aplicar en liquidar l’herència.

Els nostres professionals us ajudaran i assessoraran en tots els tràmits i impostos relacionats amb les herències.