CAT · ESP

Canvis percentatges de retenció IS

Les retencions aplicables segons la Llei de l’Impost sobre Societats queden de la següent manera:

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Tipus general 20% 19,5% 19%

Canvis percentatges de retenció IRPF

Les retencions aplicables segons la Llei del IRPF són les següents: 

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Retribucions a Administradors Tipus general: 37% Tipus general: 37% Tipus general: 35%
Quan aquestes retribucions  procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 20%. Quan aquestes retribucions  procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 19,5% Quan aquestes retribucions procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 19%
Rendiments del treball (cursos, conferències…) 19% 15% 15%
Activitats professionals/econòmiques Tipus general: 19% Tipus general: 15% Tipus general: 15%
Tipus reduït: 15%**
Tipus superreduït: 9%*** Tipus superreduït: 7%*** Tipus superreduït: 7%***
Rendiments del treball satisfets a treballadors desplaçats a territori espanyol que tributin en règim especial del IRNR 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 47%. 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 47%. 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 45%.
Rendiments del capital mobiliari 20% 19,5% 19%
Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Rendiments procedents de l’arrendament o sots-arrendament de béns immobles urbans 20% 19,5% 19%
Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament i sots-arrendament de béns mobles, negocis i més 20% 19,5% 19%
Quantitat a imputar per drets d’imatge per contribuents que mantinguin una relació laboral amb una persona o entitat 20% 19,5% 19%
Guanys patrimonials derivats de la transmissió o reembossament d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva 20% 19,5% 19%
Guanys patrimonials derivats de l’aprofitament forestal de monts veïnals 20% 19,5% 19%
Premis per participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries 20% 19,5% 19%

*Import Net de la Xifra de Negocis

** Quan els rendiments íntegres de l’exercici anterior siguin inferiors a 15.000€ i representin més del 75% de la suma dels rendiments íntegres del treball i activitats econòmiques d’aquell exercici.

***Aplicable l’any en que se inicia l’activitat i els dos posteriors.

 

Respecte la retenció en les nòmines, s’aprova una nova escala de retenció que es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost de 2015. Tot i així els pagadors podran aplicar la nova escala des del dia 12 de juliol de 2015.

Per calcular el nou tipus de retenció es tindran en compte la nova escala i les retribucions obtingudes des de l’1 de gener de 2015, el que determinarà que el nou tipus de retenció serà menor per corregir l’excés de retenció suportat en les nòmines corresponents als mesos anteriors.

Per norma general, el tipus de retenció es rebaixa entre 0,5 i 1 punt percentual.

 

Els rendiments obtinguts pels serveis que un soci presta a la societat que participa poden ser considerats com a serveis subjectes a IVA tot i que fins ara s’hagin considerat com a rendiments de treball i per tant no subjectes.

El canvi a la Llei del l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que indica que els rendiments que provinguin d’una entitat en la qual el contribuent participi en el capital, derivats de la realització d’activitats professionals es qualificaran com a rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs al règim especial d’autònoms o en una mutualitat de previsió social alternativa han provocat que la Direcció General de Tributs reinterpreti o clarifiqui quan considerarà que la relació soci-societat participada està subjecte a IVA.

Nou règim de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica prestats a consumidors finals o particulars.

A partir de l’1 de gener de 2015 els serveis d’aquest tipus (allotjament web, venda software, etc) prestats a particulars, es consideraran realitzats a l’Estat Membre on estiguin domiciliats aquests últims, fins aleshores es consideraven realitzats al domicili del prestador del servei, a diferència dels prestats a empresaris o professionals que ja es consideraven realitzats al domicili d’aquests últims.

Aquest canvi implica que, així com fins ara per aquest serveis s’expedia una factura amb el IVA del domicili del prestador del servei, ara s’haurà d’expedir amb el IVA del destinatari del servei si aquest és un particular, que podrà ser diferent a cada estat membre.

 

 

Llindars intrastat.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015 s’augmenten els llindars d’exempció a efectes de la declaració d’intrastat de 250.000€ a 400.000€.

Queden exclosos de l’obligació de presentar la declaració d’Intrastat per les expedicions de mercaderies realitzades, els responsables del subministrament de la informació que, durant l’any natural anterior al període de referència, haguessin efectuat operacions d’expedició intracomunitària amb valor estadístic inferior al «llindar d’exempció».

Queden exclosos de l’obligació de presentar la declaració d’Intrastat per les introduccions de mercaderies realitzades, els responsables del subministrament de la informació que, durant l’any natural anterior al període de referència, haguessin efectuat operacions d’expedició intracomunitària amb valor estadístic inferior al «llindar d’exempció».

Compensació bases imposables negatives.

Les bases imposables negatives podran ser compensades amb les rendes positives dels exercicis següents sense límit temporal.

L’Administració podrà comprovar o investigar les bases imposables negatives pendents de compensar durant els 10 anys següents a la generació del dret a compensar.

Menció als rebuts de compensació agrària de que s’està acollit al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

Els empresaris o professionals que efectuïn el reintegrament de l’IVA de compensació al adquirir béns o serveis a persones acollides al règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca, hauran d’expedir un rebut per les mencionades operacions. La novetat està que en aquests rebuts s’haurà de fer constar “Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca”.

 

Definició vinculació financera, econòmica i organitzativa a efectes d’aplicar règim especial de grup d’entitats.

A efectes d’aplicar voluntàriament el règim especial d’IVA de grups d’entitats, es defineix que es considera vinculació en cada cas:

  • Vinculació financera – quan l’entitat dominant, mitjançant una participació de més del 50% del capital o dels drets de vot de les entitats del grup, tingui el control efectiu sobre les mateixes
  • Vinculació econòmica – quan les entitats del grup realitzin una mateixa activitat econòmica o quan realitzen activitats diferents, resultin complementàries o contribueixin a la realització de les mateixes.
  • Vinculació organitzativa – quan existeixi una direcció comú en totes les entitats del grup.

 

Canvis al règim especial de les agències de viatge.

  • El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges, (hostaleria, transport i/o serveis accessoris), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les agències minoristes de viatges organitzats per les agències majoristes.
  • Es suprimeix el mètode de determinació global de la base imposable
  • Es suprimeix la possibilitat de fer constar separadament l’IVA repercutit del 6% a la factura, impedint així la seva deducció.
  • S’introdueix la possibilitat d’aplicar el règim general operació per operació, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional que tingui en alguna mesura dret a la deducció de quotes.

Exoneració presentació model 390 per determinats subjectes passius

Queden exempts de presentar el model 390, els subjectes passius de l’IVA obligats a presentar autoliquidacions trimestrals i que tributin només a territori comú, que realitzin exclusivament les següents activitats:

  • Activitats que tributin en règim simplificat de l’IVA i/o
  • Activitats d’arrendament de béns immobles urbans