CAT · ESP

Limitació al deteriorament d’elements patrimonials.

S’elimina la possibilitat de deduir el deteriorament dels elements d’immobilitzat, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç i valors representatius de deute. Tots aquests s’afegeixen als ja vigents dels del 2013 corresponents als valor representatius de les participacions o accions d’entitats.

 

 

Llegir +

Deducció per donatius, donacions i aportacions a entitats sense finalitats lucratives que els sigui d’aplicació la Llei 49/2002 de 23 de desembre.

S’augmenten les deduccions aplicables a entitats sense finalitats lucratives que els sigui aplicable la Llei 49/2002. S’apliquen percentatges diferents depenent de la forma jurídica de qui fa l’aportació, de l’import de la mateixa i del manteniment en el temps.

  2015 2016 en

endavant

Persones jurídiques (SA, SL, etc)    
Norma general 35,00% 35,00%
Si 2 anys anteriors s’haguessin fet donatius a una mateixa entitat per import iguals o superiors, en cadascun d’ells al de l’exercici anterior 37,50% 40,00%
Persones físiques (i CB, SCP, etc)    
Fins 150€ 50,00% 75,00%
Excés de 150€ si 2 anys anteriors s’haguessin fet donatius a una mateixa entitat per import iguals o superiors, en cadascun d’ells al de l’exercici anterior 32,50% 35,00%
Excés si no es compleix lo anterior 27,50% 30,00%

 

Llegir +

Deduccions a la quota.

Amb la nova legislació desapareixen les deduccions per inversions mediambientals, per reinversió de beneficis extraordinaris, per inversió de beneficis o la deducció per despeses per habituar las treballadors a emprar les noves tecnologies.

Igual que passa amb les bases imposables negatives, l’Administració podrà comprovar o investigar les deduccions durant els 10 anys següents a la generació del dret a compensar.

Llegir +

Nous casos d’inversió del subjecte passiu: venda telèfons mòbils, consoles, portàtils i tabletes per part del distribuïdor a les botigues.

S’estableixen nous casos d’operacions subjectes a la inversió del subjecte passiu, és a dir que qui fa la factura no expedeix IVA però qui la rep se l’autorepercuteix i dedueix.

En concret les entregues de:

  • Plata, platí i pladi, en brut, en pols o semi treballat;
  • Telèfons mòbils

 

  • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.
Llegir +

Ampliació terminis per modificar la base imposable en cas de creditors de dubtós cobrament.

  • En cas de deutors declarats en concurs, el termini per poder fer la modificació s’amplia de 1 a 3 mesos.

 

  • En cas de crèdits incobrables, relatius a creditors no declarats en concurs que incompleixen el termini de pagament, si l’empresari titular del dret de cobrament té un volum d’operacions de l’any immediat anterior no sigui superior a 6.010.121,04€, el termini a partir del qual es pot considerar el crèdit com a incobrable a efectes d’IVA, podrà ser de sis mesos o d’un any.
Llegir +

Augment del límit de la no subjecció a IVA dels objectes caràcter publicitari.

El lliurament gratuït d’objectes de caràcter publicitari està no subjecte a IVA. Es considera objecte publicitari aquell que no tingui un valor comercial intrínsec destacable i que a més s´indiqui clarament el caràcter de publicitari. Per excepció, quedaran subjectes a IVA quan el cost dels lliurats a un mateix destinatari en un any sigui superior a 200€, abans el límit estava en 90,15€.

 

Llegir +