CAT · ESP

Canvis al règim especial de les agències de viatge.

 • El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges, (hostaleria, transport i/o serveis accessoris), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les agències minoristes de viatges organitzats per les agències majoristes.
 • Es suprimeix el mètode de determinació global de la base imposable
 • Es suprimeix la possibilitat de fer constar separadament l’IVA repercutit del 6% a la factura, impedint així la seva deducció.
 • S’introdueix la possibilitat d’aplicar el règim general operació per operació, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional que tingui en alguna mesura dret a la deducció de quotes. L’opció per aplicar aquest règim es practicarà per cada operació realitzada pel subjecte passiu, comunicant per escrit al destinatari de la mateixa amb caràcter previ o simultani a la prestació dels serveis d’allotjament, transport o altres accessoris o complementaris als mateixos, tot i que s’entendrà fet quan la factura no contingui menció “règim especial d’agències de viatge”.

 

Llegir +

Reducció límits per aplicar règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

A partir de l’1 de gener de 2016 es redueixen els límits que permeten optar per aquest règim, en particular:

 • Els subjectes passius que superin per la totalitat de les operacions relatives a les activitats compreses en aquest règim un import de 250.000€ (abans 300.000€), excepte si la normativa del IRPF estableix un límit inferior.
 • Els subjectes passius que superin per la totalitat de les operacions realitzades, diferents de les anteriors, l’import de 150.000€ (abans fixava un import per la totalitat de les operacions realitzades de 450.000€)
 • les adquisicions o importacions de béns i serveis de l’any immediat anterior pel conjunt d’activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000€ a 150.000€. Tot i que s’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 250.000€.

 

Llegir +

Canvis tipus d’IVA.

 1. Passen del 10% al 21%:
  • Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i resta d’instrumental d’ús mèdic i hospitalari
  • les substàncies medicinals i principis actius usats per l’elaboració de medicaments d’ús veterinari així com els equips mèdics, aparells i resta d’instrumental usat amb fins veterinaris.
 2. Passen del 4% al 21%:
  • les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per ús humà així com els productes Inter mitjos per la fabricació d’aquests medicaments.
 3. Es manté al 10%:
  • les ulleres graduades, lentilles, ortesis, pròtesis i orto pròtesis, cadires, crosses, i dispositius pel tractament de diàlisis i respiratoris, excepte les que són per persones amb discapacitat que són al 4%.
  • els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final del tipus, gases vendes, etc
  • els medicaments d’ús animal
  • compreses, tampons, preservatius, etcEs manté al 4%: Les flors i plantes vives de caràcter ornamenta:
 4. Es manté al 4%:
  • Medicaments d’ús humà, formules galèniques, magistrals i preparats oficinals
 5. Passen del 21% al 10%:
  • Les flors i plantes vives de caràcter ornamental

 

Llegir +

Nous casos d’inversió del subjecte passiu: venda telèfons mòbils, consoles, portàtils i tabletes per part del distribuïdor a les boti-gues.

S’estableixen nous casos d’operacions subjectes a la inversió del subjecte passiu, és a dir que qui fa la factura no expedeix IVA però qui la rep se l’autorepercuteix i dedueix.

En concret les entregues de: 

 • Plata, platí i paladi, en brut, en pols o semi treballat;
 • Telèfons mòbils
 • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.

Lo previst en els dos últims punts només s’aplicarà si el destinatari de l’operació és:

 1. Un empresari o professional revenedor, per exemple una botiga, sigui quin sigui l’import del lliurament
 2. Un empresari o professional diferent dels anteriors, quan l’import total de l’operació excedeixi de 10.000€ exclòs IVA.

L’empresari o professional haurà de comunicar a l’AEAT la seva condició de revenedor mitjançant la presentació d’un 036, al començar l’activitat, o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de cada any natural en el que hagi de tenir efectes.

El revenedor haurà de comunicar expressa i fefaentment al empresari o professional que faci l’entrega: que està actuant com a empresari i professional i que té la condició de revenedor que es podrà acreditar mitjançant un certificat obtingut de l’AEAT amb una validesa d’un any.

 

Llegir +

Operacions vinculades. Augment límit per documentació simplificada.

Les persones o entitats vinculades hauran de mantenir a disposició de l’Administració Tributària la documentació que justifiqui que les operacions entre elles s’han realitzat a valor de mercat. Aquesta documentació pot ser simplificada, per norma general, quan la xifra de negocis de l’exercici immediat anterior sigui inferior a 45 milions d’euros, abans era de 10 milions d’euros.

Llegir +

Operacions vinculades. Reducció del perímetre de vinculació.

Es redueix el nombre de persones o entitats que es consideren vinculades. En concret ja no es considerarà part vinculada, entre d’altres:

 1. Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o colateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips d’una altra entitat quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 2. Una entitat i els seus consellers o administradors en lo referent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.

Quan la vinculació es fixi en funció de la relació dels socis o partícips en l’entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25%, abans era del 5%.

Llegir +