Multa municipal de trànsit

És freqüent que en un expedient sancionador de trànsit es cometi un error en les dades d’identificació del denunciat, com per exemple en el nom exacte o en algun dels cognoms, tot i que el número de DNI hi consti correctament. Moltes vegades Correus retorna la notificació a l’ajuntament per…

Nul·litat del pla urbanístic

Els tribunals van declarar nul·la l’aprovació definitiva d’un pla especial elaborat per a una àrea d’activitats logístiques (en un port) perquè l’Administració implicada va seguir l’avaluació ambiental estratègica pel procediment simplificat, en lloc del procediment ordinari, circumstància que s’assembla a l’omissió del tràmit.  L’Administració va seguir aquest tràmit simplificat, perquè …

Caducitat del procediment administratiu

El Tribunal Suprem (TS) acaba de declarar que la possibilitat d’excloure la caducitat dels procediments administratius d’interès general o de conveniència regula si han estat iniciats per l’interessat o per l’Administració; aquesta exclusió és aplicable als procediments de revisió d’ofici de disposicions i actes nuls. Va ser en relació amb…