CAT · ESP

Determinades societats civils tributaran per Impost sobre Societats.

Les societats civils amb objecte mercantil passaran a estar subjectes al Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016, i per tant ja no tributaran com a entitats en atribució de rendes, és a dir per IRPF.

S’habilita un règim especial de dissolució i liquidació, amb beneficis fiscals, per aquelles societats civils que a conseqüència d’aquest canvi passin a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats i no desitgin ser-ho.

Llegir +

Ampliació terminis per modificar la base imposable en cas de creditors de dubtós cobrament.

  • En cas de deutors declarats en concurs, el termini per poder fer la modificació s’amplia d’1 a 3 mesos.
  • En cas de crèdits incobrables, relatius a creditors no declarats en concurs que incompleixen el termini de pagament, si l’empresari titular del dret de cobrament té un volum d’operacions de l’any immediat anterior no sigui superior a 6.010.121,04€, el termini a partir del qual es pot considerar el crèdit com a incobrable a efectes d’IVA, podrà ser de sis mesos o d’un any (a efectes de l’Impost sobre Societats es manté a partir de 6 mesos).
  • En cas d’operacions en règim especial del criteri de caixa s’entendrà complert el termini anterior quan la data de meritació de l’impost es produeixi per aplicació de la data límit de 31/12.

 

Llegir +