CAT · ESP

Limitació en l’aplicació del règim d’estimació objectiva del IRPF o règim simplificat del IVA. El conegut com a règim de “mòduls”.

A partir de l’1 de gener de 2016 es canvien els límits i requisits per poder aplicar el règim simplificat d’IVA (mòduls):

 • 150.000€ pel conjunt de les seves activitats econòmiques, excloses les agrícoles, ramaderes i forestals. Abans existia un límit conjunt, incloent les agrícoles, ramaderes i forestals de 450.000€. Tot i que s’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 250.000€.
  1. Cal tenir en compte però que en aquest cas existeix un altre límit de 75.000€ pel conjunt de les factures expedides a empresaris i professionals obligats a retenir, abans el límit era de 225.000€ o 50.000€ si suposava més del 50% dels rendiments íntegres. S’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 125.000€.
 • 200.000€ pel conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals, abans el límit era de 300.000€
 • 150.000€ pel volum de les compres en béns i serveis, abans el límit estava en 300.000€. Tot i que s’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 250.000€.

 

Llegir +

Canvis percentatges de retenció IRNR

Les retencions sobre els rendiments sotmesos a la Llei de l’Impost sobre la Renta de no Residents queden de la següent manera:

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Rendes obtingudes a Espanya per no residents sense establiment permanent Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 20%

 

Resta de països: 24%

Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 19,5%

 

Resta de països: 24%

Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 19%

 

Resta de països: 24%

Interessos, dividends i guanys patrimonials obtinguts per no residents sense establiment permanent 20% 19,5% 19%
Llegir +

Canvis percentatges de retenció IRPF

Les retencions aplicables segons la Llei del IRPF són les següents: 

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Retribucions a Administradors Tipus general: 37% Tipus general: 37% Tipus general: 35%
Quan aquestes retribucions  procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 20%. Quan aquestes retribucions  procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 19,5% Quan aquestes retribucions procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 19%
Rendiments del treball (cursos, conferències…) 19% 15% 15%
Activitats professionals/econòmiques Tipus general: 19% Tipus general: 15% Tipus general: 15%
Tipus reduït: 15%**
Tipus superreduït: 9%*** Tipus superreduït: 7%*** Tipus superreduït: 7%***
Rendiments del treball satisfets a treballadors desplaçats a territori espanyol que tributin en règim especial del IRNR 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 47%. 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 47%. 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 45%.
Rendiments del capital mobiliari 20% 19,5% 19%
Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Rendiments procedents de l’arrendament o sots-arrendament de béns immobles urbans 20% 19,5% 19%
Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament i sots-arrendament de béns mobles, negocis i més 20% 19,5% 19%
Quantitat a imputar per drets d’imatge per contribuents que mantinguin una relació laboral amb una persona o entitat 20% 19,5% 19%
Guanys patrimonials derivats de la transmissió o reembossament d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva 20% 19,5% 19%
Guanys patrimonials derivats de l’aprofitament forestal de monts veïnals 20% 19,5% 19%
Premis per participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries 20% 19,5% 19%

*Import Net de la Xifra de Negocis

** Quan els rendiments íntegres de l’exercici anterior siguin inferiors a 15.000€ i representin més del 75% de la suma dels rendiments íntegres del treball i activitats econòmiques d’aquell exercici.

***Aplicable l’any en que se inicia l’activitat i els dos posteriors.

 

Respecte la retenció en les nòmines, s’aprova una nova escala de retenció que es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost de 2015. Tot i així els pagadors podran aplicar la nova escala des del dia 12 de juliol de 2015.

Per calcular el nou tipus de retenció es tindran en compte la nova escala i les retribucions obtingudes des de l’1 de gener de 2015, el que determinarà que el nou tipus de retenció serà menor per corregir l’excés de retenció suportat en les nòmines corresponents als mesos anteriors.

Per norma general, el tipus de retenció es rebaixa entre 0,5 i 1 punt percentual.

 

Llegir +

Els rendiments obtinguts pels serveis que un soci presta a la societat que participa poden ser considerats com a serveis subjectes a IVA tot i que fins ara s’hagin considerat com a rendiments de treball i per tant no subjectes.

El canvi a la Llei del l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que indica que els rendiments que provinguin d’una entitat en la qual el contribuent participi en el capital, derivats de la realització d’activitats professionals es qualificaran com a rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs al règim especial d’autònoms o en una mutualitat de previsió social alternativa han provocat que la Direcció General de Tributs reinterpreti o clarifiqui quan considerarà que la relació soci-societat participada està subjecte a IVA.

Llegir +

Índex de Garantia de Competitivitat.

Apareix l’Índex de Garantia de Competitivitat aplicable en les revisions periòdiques o no periòdiques de rendes d’arrendaments rústecs i urbans, contraprestacions d’arrendaments de serveis, subministraments i rendes vitalícies en les que s’hagi pactat un mecanisme de revisió de valors que no especifiqui l’índex o metodologia de referència, com seria el IPC.

Llegir +

Responsabilitat penal dels administradors de la societat.

El que actuï com a administrador de fet o de dret d’una persona jurídica respondrà personalment dels delictes comesos per la persona jurídica.

Al 2010 es va establir la responsabilitat penal de les persones jurídiques pels delictes comesos en nom i per compte d’elles, i en benefici seu, ja siguin: 

 • Comesos pels seus representants legals i administradors de fet o de dret, així com
 • els comesos per aquelles persones que tot i estar sotmesos a l’autoritat dels administradors, han pogut realitzar els fets per no haver-se exercit sobre ells el degut control ateses les circumstàncies concretes del cas.

A partir de l’1 de juliol de 2015 el “degut control”, en definitiva que les mesures de control per evitar la responsabilitat penal de les societats, consistirà en l’adopció d’un model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes o per reduir significativament la seva comissió.

Aquest model haurà de tenir unes condicions determinades per prevenir que els delictes els facin persones del primer o del segon grup. En particular:

 • Si el delicte fos comès pel primer grup de persones, la persona jurídica quedaria exempta de responsabilitat si compleix les següents condicions:
 1. Si abans de cometre’s el delicte, l’òrgan d’administració ha adoptat i executat eficaçment un model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes o per reduir significativament la seva comissió.
 2. Ha confiat la supervisió del funcionament i control del model a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms de iniciativa i control que tingui encomanada legalment la supervisió i eficàcia dels controls interns
 3. Si els autors individuals han comès el delicte eludint fraudulentament els models d’organització i prevenció i
 4. No s’ha produït una omissió o un exercici insuficient de les seves funcions de supervisió, vigilància i control per part de l’òrgan de supervisió i eficàcia del model
 • En els casos que les anteriors condicions només es puguin acreditar parcialment, aquesta circumstància es tindrà en compte a efectes d’atenuar la pena. 
 • En les persones jurídiques autoritzades a presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, les funcions de l’òrgan de supervisió i eficàcia podran ser assumides per l’òrgan d’administració.
 • Si el delicte fos comès pel segon grup, la persona jurídica quedaria exempta de responsabilitat si el model complís les següents condicions:
 1. Identificar les activitats en l’àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que s’han de prevenir
 2. Establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes en relació a aquells.
 3. Disposaran de models de gestió de recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que tenen que ser previnguts
 4. Imposaran l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció
 5. Establiran un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model
 6. Realitzaran una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions o quan es produeixin canvis a l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada, que els facin necessaris.

Els delictes establerts al Codi Penal en els que pot incórrer una persona jurídica dintre l’àmbit de la delinqüència econòmica serien: tracta de persones, descobriment i revelació de secrets, estafa, insolvència fraudulenta, danys informàtics, contra la propietat intel·lectual i industrial i contra el mercat i els consumidors, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra els drets dels ciutadans estrangers, contra la ordenació del territori i l’urbanisme, contra el medi ambient, emissió de radiacions ionitzants, de risc provocats per explosius, falsificació de targetes de crèdit i dèbit i de xecs de viatge, suborn, tràfic d’influències, i corrupció en les transaccions internacionals.

En la mateixa llei es fan diverses modificacions més del Codi Penal, algunes que afecten particularment a les activitats econòmiques com per exemple, s’estableix una nova secció per definir el que anomenen els delictes de corrupció en els negocis, entre els que destacaríem la definició del delicte de pagament de suborns per obtenir avantatges competitives.

 

Llegir +

Nou règim de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica prestats a consumidors finals o particulars.

A partir de l’1 de gener de 2015 els serveis d’aquest tipus (allotjament web, venda software, etc) prestats a particulars, es consideraran realitzats a l’Estat Membre on estiguin domiciliats aquests últims, fins aleshores es consideraven realitzats al domicili del prestador del servei, a diferència dels prestats a empresaris o professionals que ja es consideraven realitzats al domicili d’aquests últims.

Aquest canvi implica que, així com fins ara per aquest serveis s’expedia una factura amb el IVA del domicili del prestador del servei, ara s’haurà d’expedir amb el IVA del destinatari del servei si aquest és un particular, que podrà ser diferent a cada estat membre.

 

 

Llegir +