CAT · ESP

Compensació bases imposables negatives.

Les bases imposables negatives podran ser compensades amb les rendes positives dels exercicis següents sense límit temporal.

L’Administració podrà comprovar o investigar les bases imposables negatives pendents de compensar durant els 10 anys següents a la generació del dret a compensar.

Llegir +

Menció als rebuts de compensació agrària de que s’està acollit al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

Els empresaris o professionals que efectuïn el reintegrament de l’IVA de compensació al adquirir béns o serveis a persones acollides al règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca, hauran d’expedir un rebut per les mencionades operacions. La novetat està que en aquests rebuts s’haurà de fer constar “Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca”.

 

Llegir +

Definició vinculació financera, econòmica i organitzativa a efectes d’aplicar règim especial de grup d’entitats.

A efectes d’aplicar voluntàriament el règim especial d’IVA de grups d’entitats, es defineix que es considera vinculació en cada cas:

 • Vinculació financera – quan l’entitat dominant, mitjançant una participació de més del 50% del capital o dels drets de vot de les entitats del grup, tingui el control efectiu sobre les mateixes
 • Vinculació econòmica – quan les entitats del grup realitzin una mateixa activitat econòmica o quan realitzen activitats diferents, resultin complementàries o contribueixin a la realització de les mateixes.
 • Vinculació organitzativa – quan existeixi una direcció comú en totes les entitats del grup.

 

Llegir +

Canvis al règim especial de les agències de viatge.

 • El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges, (hostaleria, transport i/o serveis accessoris), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les agències minoristes de viatges organitzats per les agències majoristes.
 • Es suprimeix el mètode de determinació global de la base imposable
 • Es suprimeix la possibilitat de fer constar separadament l’IVA repercutit del 6% a la factura, impedint així la seva deducció.
 • S’introdueix la possibilitat d’aplicar el règim general operació per operació, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional que tingui en alguna mesura dret a la deducció de quotes.
Llegir +

Canvis al Govern Corporatiu de les societats

Les modificacions es poden agrupar en dues categories: les que es refereixen a la junta general i les que tenen que veure amb l’òrgan d’administració:

 

A. Canvis a la junta general i en els drets dels socis.

El que es persegueix és reforçar el seu paper i fomentar la participació. En particular:

 • Es reserva a la junta general la competència per decidir la compra, venda o aportació a una altra societat d’actius essencials. Es presumirà actiu essencial quan l’import de l’operació superi el 25% del valor dels actius que figuren en l’últim balanç aprovat.
 • S’amplia a totes les societats, abans es reservava per les Societats Limitades (a partir d’ara SL), la facultat d’intervenir en assumptes de gestió de l’òrgan d’administració.
 • Pels casos més comuns de conflicte d’interessos, s’amplia a les Societats Anònimes (a partir d’ara SA) el fet que el soci interessat no pugui votar sobre aquell acord.
 • S’estableixen mesures per evitar el conflicte d’interessos:
  1. Pels casos més comuns de conflicte d’interessos, s’amplia a les Societats Anònimes (a partir d’ara SA) el fet que el soci interessat no pugui votar sobre aquell acord.
  2. En la resta dels casos s’estableix que quan el vot dels socis en conflicte sigui decisiu per la presa de l’acord, correspondrà a la societat o als socis demostrar que l’acord era per l’interès social.
  3. En cas de tenir accions de diferents classes, per fer modificacions dels estatuts que tinguin un impacte clarament asimètric entre les mateixes, s’hauran de fer votacions separades per cadascuna d’elles.
 • Dret d’informació. En les SA, els administradors es podran negar a facilitar informació sobre els assumptes compresos a l’ordre del dia, si la mateixa és innecessària per la tutela dels drets dels socis, o existeixen raons objectives per considerar que es podria emprar per fins extra socials o la seva publicitat perjudiqui a les societats o societats vinculades.

  Aquesta informació però no es podrà denegar si la sol·liciten accionistes que representin el 25% del capital social, o el percentatge que fixin els estatuts sempre que sigui superior al 5%.La vulneració del dret d’informació només facultarà als accionistes a exigir el compliment i a reclamar danys i perjudicis, però no a impugnar la junta general.

  La vulneració del dret d’informació només facultarà als accionistes a exigir el compliment i a reclamar danys i perjudicis, però no a impugnar la junta general.

 • S’estableix l’obligació de votar separadament els assumptes que siguin substancialment independents. En particular:
  1. Nomenament, ratificació, reelecció o separació de cada administrador
  2. En la modificació d’estatuts socials, la de cada article o grup d’articles que tingui autonomia pròpia
  3. Aquells assumptes en que així es disposi als estatuts
 • Es clarifica les majories per prendre acords en SA.
  1. Els acords ordinaris es prendran per majoria simple
  2. Per l’adopció dels acords especials, si el capital present o representat supera el 50% serà suficient amb majoria absoluta.
 • Acords de junta impugnables.

  Es redueix del 5 a l’1% la participació necessària per poder impugnar acords del consell o de qualsevol altre òrgan d’administració.

  Per impugnar els acords socials, o de junta, caldrà l’1% del capital. Per sota d’aquesta participació es podrà reclamar per danys i perjudicis.

  Son impugnables els acords socials contraris als estatus, a l’interès social i al reglament de la junta.

  Es preveu expressament que la lesió a l’interès social es produeix també quan l’acord s’imposa de forma abusiva, quan sense respondre a una necessitat raonable de la societat s’adopta per la majoria en interès propi i en detriment injustificat de la resta de socis.

  No procedirà impugnació d’acords basada en els següents motius:

  1. Infracció de requisits merament procedimentals, excepte si són rellevants.
  2. Incorrecció o insuficiència de la informació facilitada en resposta a l’exercici del dret d’informació.
  3. La participació no determinant de persones no legitimades.
  4. La invalidesa o còmput erroni dels vots excepte si l’error era determinant per l’obtenció de majories
 • S’unifica el termini d’impugnació d’acords socials a 1 any, excepte els contraris a l’ordre públic que no caduquen ni prescriuen.

 

B. Canvis a l’òrgan d’administració.

 • Remuneració als administradors.
  A partir de l’1 de gener de 2015, s’augmenten els conceptes de retribució possibles als administradors, en concret podran ser:

  1. Assignació fixa
  2. Dietes assistència
  3. Participació en beneficis, la junta determinarà el percentatge dintre el màxim establert als estatuts
  4. Retribució variable amb indicadors o paràmetres generals de referència
  5. Remuneració en accions o vinculada a la seva evolució
  6. Indemnització per cessament
  7. Sistemes d’estalvi o previsió
 • L’import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors com a tals haurà de ser aprovat per la junta general i serà vigent mentre no es modifiqui, però la distribució entre els mateixos, a no ser que la junta determini el contrari, ho determinaran els mateixos administradors o el consell, considerant funcions i responsabilitats de cada conseller.
 • La remuneració haurà de guardar una proporció raonable amb la importància de la societat, la situació econòmica i els estàndards del mercat d’empreses comparables. Haurà de ser orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat a llarg termini incorporant les cauteles necessàries per evitar una assumpció excessiva de riscos.
 • Deures dels administradors.
  1. Tenen el deure de diligència i de protecció de la discrecionalitat empresarial. El que significa que els administradors hauran de tenir la dedicació adequada i adoptaran les mesures precises per la bona direcció i el control de la societat. A més tenen el deure i el dret de recavar informació adequada i necessària pel compliment de les seves obligacions.  S’entendrà que és diligent quan actuï de bona fe i sense interès personal amb informació suficient i d’acord a un procediment de decisió adequat.
  2. Tenen el deure de lleialtat. El que significa que tenen la obligació no només d’indemnitzar del dany causat al patrimoni social si no també de retornar a la societat l’enriquiment injust. En particular:
   1. No exercir les seves facultats amb finalitats diferents a aquelles per les que li han estat concedides.
   2. Guardar secret sobre les informacions a les que ha tingut accés per les seves atribucions.
   3. Abstenir-se de deliberar i votar acords amb conflicte d’interessos.
   4. Desenvolupar les seves funcions sota el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència
   5. Adoptar les mesures necessàries per evitar incórrer en situacions de conflicte d’interessos. El que significa que haurà d’abstenir-se la persona que ostenta el càrrec d’administrador o una persona a ella vinculada de:
    1. Realitzar transaccions amb la societat, excepte si són operacions ordinàries fetes a preu de mercat i de poca rellevància
    2. Usar el nom de la societat i invocar la seva condició d’administrador per influir indegudament en la realització d’operacions privades
    3. Fer ús dels actius socials, inclosa la informació confidencial amb finalitat privada
    4. Aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la societat
    5. Obtenir avantatges o remuneracions de tercers excepte si són atencions de mera cortesia
    6. Desenvolupar activitats per compte propi o aliena que suposin una competència efectiva amb la societat.
  • Tot i així, en cas de produir-se el conflicte d’interessos s’haurà d’informar a la memòria. 
 • El règim de lleialtat i responsabilitat és imperatiu i no es pot limitar per disposicions estatutàries. Tot i així la junta general podrà dispensar de les prohibicions dels casos anteriors en casos singulars quan es tracti d’una dispensa de la prohibició d’obtenir una avantatja o remuneració de tercers o afecti a una transacció amb un valor superior al 10% dels actius socials. En les SL la junta general també haurà d’atorgar l’autorització per assistència financera, incloses les garanties de la societat a favor de l’administrador o si estableix una relació de serveis u obra.
 • En la resta de casos l’autorització també podrà ser atorgada per l’òrgan d’administració sempre que quedi garantida la independència dels membres que la concedeixin respecte l’administrador dispensat, assegurant la innocuïtat pel patrimoni social.
 • La responsabilitat s’estén als administradors de fet i quan no hi ha un administrador delegat a tots aquells que tinguin atribuïdes les facultats de més alta direcció.
 • Consell d’Administració.
  1. El consell d’administració s’haurà de reunir almenys una vegada al trimestre.
  2. Quan un membre del consell d’administració sigui conseller delegat o se li atribueixin funcions executives serà necessari que es celebri un contracte que haurà de ser aprovat pel consell d’administració amb el vot favorable de les dues terceres parts, abstenint-se el conseller afectat d’assistir a la deliberació i votació. Aquest contracte s’haurà d’adherir a l’acta de la sessió.
  3. El consell d’administració té una sèrie de facultats indelegables noves, entre les que destacaríem:
   1. Supervisió i efectiu funcionament de les comissions, òrgans delegats i directius, com per exemple el de control del model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes penals o per reduir significativament la seva comissió
   2. Determinació de polítiques estratègiques
   3. Formulació d’informes exigits per llei a l’òrgan d’administració
 • Les societats que no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat hauran d’incloure a l’informe de gestió el període mig de pagament als seus proveïdors, i en cas de ser superior al legal caldrà indicar les mesures a aplicar el següent exercici per corregir-ho. Les societats no cotitzades que no presentin comptes anuals abreujats publicaran el seu període mig de pagament a proveïdors a la seva web si la tenen.

 

Llegir +

Nova taula d’amortitzacions.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015, es prenen diverses mesures respecte les amortitzacions, la més destacada és la simplificació de la taula d’amortitzacions, que queda de la següent manera:

Tipus d’element Coeficient

màxim

Període

màxim anys

Obra civil
Obra civil general 2% 100
Pavimentos 6% 34
Infraestructuras y obras mineras 7% 30
Centrales
Centrales hidráulicas 2% 100
Centrales nucleares 3% 60
Centrales de carbón 4% 50
Centrales renovables 7% 30
Otras centrales 5% 40
Edificios
Edificios industriales 3% 68
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100
Instalaciones
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía 5% 40
Cables 7% 30
Resto instalaciones 10% 20
Maquinaria 12% 18
Equipos médicos y asimilados 15% 14
Elementos de transporte
Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25
Buques, aeronaves 10% 20
Elementos de transporte interno 10% 20
Elementos de transporte externo 16% 14
Autocamiones 20% 10
Mobiliario y enseres
Mobiliario 10% 20
Lencería 25% 8
Cristalería 50% 4
Útiles y herramientas 25% 8
Moldes, matrices y modelos 33% 6
Otros enseres 15% 14
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas
Equipos electrónicos 20% 10
Equipos para procesos de información 25% 8
Sistemas y programas informáticos. 33% 6
Producc. cinematográf., fonográficas, videos y series audiovis. 33% 6
Otros elementos 10% 20
Llegir +

Diferiment ingrés IVA importació.

Els empresaris o professionals podran optar per incloure la quota a liquidar en una importació en la declaració-liquidació corresponent al període en que rebi el document en que consta aquesta liquidació.

Per poder optar a aquest mètode de liquidació de l’IVA d’importació cal que el període de liquidació de les declaracions d’IVA sigui mensual i que s’hagi optat per aquesta opció o bé al començament de l’activitat o bé durant el mes de novembre anterior l’inici de l’any natural en el que tingui que tindre efecte.

 

Llegir +