CAT · ESP

Canvis percentatges de retenció IS

Les retencions aplicables segons la Llei de l’Impost sobre Societats queden de la següent manera:

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Tipus general 20% 19,5% 19%

Compensació bases imposables negatives.

Les bases imposables negatives podran ser compensades amb les rendes positives dels exercicis següents sense límit temporal.

L’Administració podrà comprovar o investigar les bases imposables negatives pendents de compensar durant els 10 anys següents a la generació del dret a compensar.

Operacions vinculades. Servei professional.

Es varien els requisits per tal que una prestació de serveis per part d’un soci professional, persona física, a una entitat vinculada, es consideri que es realitza a preu de mercat.

Operacions vinculades. Augment límit per documentació simplificada.

Les persones o entitats vinculades hauran de mantenir a disposició de l’Administració Tributària la documentació que justifiqui que les operacions entre elles s’han realitzat a valor de mercat. Aquesta documentació pot ser simplificada, per norma general, quan la xifra de negocis de l’exercici immediat anterior sigui inferior a 45 milions d’euros, abans era de 10 milions d’euros.

Operacions vinculades. Reducció del perímetre de vinculació.

Es redueix el nombre de persones o entitats que es consideren vinculades. En concret ja no es considerarà part vinculada, entre d’altres:

  1. Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o colateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips d’una altra entitat quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
  2. Una entitat i els seus consellers o administradors en lo referent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.

Quan la vinculació es fixi en funció de la relació dels socis o partícips en l’entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25%, abans era del 5%.

Supressió coeficients de correcció monetària.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015, es suprimeixen els coeficients de correcció monetària que resultaven d’aplicació amb ocasió de la transmissió de béns immobles i que e s fixaven anualment a la Llei de Pressupostos General de l’Estat.

Limitació al deteriorament d’elements patrimonials.

S’elimina la possibilitat de deduir el deteriorament dels elements d’immobilitzat, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç i valors representatius de deute. Tots aquests s’afegeixen als ja vigents dels del 2013 corresponents als valor representatius de les participacions o accions d’entitats.

 

 

Limitació despesa atenció a clients o proveïdors.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015, les despeses per atencions a clients i proveïdors, que es puguin justificar, seran deduïbles amb el límit de l’1% de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.

Deducció per donatius, donacions i aportacions a entitats sense finalitats lucratives que els sigui d’aplicació la Llei 49/2002 de 23 de desembre.

S’augmenten les deduccions aplicables a entitats sense finalitats lucratives que els sigui aplicable la Llei 49/2002. S’apliquen percentatges diferents depenent de la forma jurídica de qui fa l’aportació, de l’import de la mateixa i del manteniment en el temps.

  2015 2016 en

endavant

Persones jurídiques (SA, SL, etc)    
Norma general 35,00% 35,00%
Si 2 anys anteriors s’haguessin fet donatius a una mateixa entitat per import iguals o superiors, en cadascun d’ells al de l’exercici anterior 37,50% 40,00%
Persones físiques (i CB, SCP, etc)    
Fins 150€ 50,00% 75,00%
Excés de 150€ si 2 anys anteriors s’haguessin fet donatius a una mateixa entitat per import iguals o superiors, en cadascun d’ells al de l’exercici anterior 32,50% 35,00%
Excés si no es compleix lo anterior 27,50% 30,00%

 

Deduccions a la quota.

Amb la nova legislació desapareixen les deduccions per inversions mediambientals, per reinversió de beneficis extraordinaris, per inversió de beneficis o la deducció per despeses per habituar las treballadors a emprar les noves tecnologies.

Igual que passa amb les bases imposables negatives, l’Administració podrà comprovar o investigar les deduccions durant els 10 anys següents a la generació del dret a compensar.