Limitació al deteriorament d’elements patrimonials.

S’elimina la possibilitat de deduir el deteriorament dels elements d’immobilitzat, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç i valors representatius de deute. Tots aquests s’afegeixen als ja vigents dels del 2013 corresponents als valor representatius de les participacions o accions d’entitats.