Compensació bases imposables negatives.

Les bases imposables negatives podran ser compensades amb les rendes positives dels exercicis següents sense límit temporal.

L’Administració podrà comprovar o investigar les bases imposables negatives pendents de compensar durant els 10 anys següents a la generació del dret a compensar.