Operacions vinculades. Reducció del perímetre de vinculació.

Es redueix el nombre de persones o entitats que es consideren vinculades. En concret ja no es considerarà part vinculada, entre d’altres:

  1. Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o colateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips d’una altra entitat quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
  2. Una entitat i els seus consellers o administradors en lo referent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.

Quan la vinculació es fixi en funció de la relació dels socis o partícips en l’entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25%, abans era del 5%.