Supressió coeficients de correcció monetària.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015, es suprimeixen els coeficients de correcció monetària que resultaven d’aplicació amb ocasió de la transmissió de béns immobles i que e s fixaven anualment a la Llei de Pressupostos General de l’Estat.