Canvis percentatges de retenció IRPF

Les retencions aplicables segons la Llei del IRPF són les següents: 

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Retribucions a Administradors Tipus general: 37% Tipus general: 37% Tipus general: 35%
Quan aquestes retribucions  procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 20%. Quan aquestes retribucions  procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 19,5% Quan aquestes retribucions procedeixin d’entitats amb un INXN* inferior a 100.000€, el percentatge serà del 19%
Rendiments del treball (cursos, conferències…) 19% 15% 15%
Activitats professionals/econòmiques Tipus general: 19% Tipus general: 15% Tipus general: 15%
Tipus reduït: 15%**
Tipus superreduït: 9%*** Tipus superreduït: 7%*** Tipus superreduït: 7%***
Rendiments del treball satisfets a treballadors desplaçats a territori espanyol que tributin en règim especial del IRNR 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 47%. 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 47%. 24%. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l’any natural excedeixin de 600.000€, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà del 45%.
Rendiments del capital mobiliari 20% 19,5% 19%
Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Rendiments procedents de l’arrendament o sots-arrendament de béns immobles urbans 20% 19,5% 19%
Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament i sots-arrendament de béns mobles, negocis i més 20% 19,5% 19%
Quantitat a imputar per drets d’imatge per contribuents que mantinguin una relació laboral amb una persona o entitat 20% 19,5% 19%
Guanys patrimonials derivats de la transmissió o reembossament d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva 20% 19,5% 19%
Guanys patrimonials derivats de l’aprofitament forestal de monts veïnals 20% 19,5% 19%
Premis per participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries 20% 19,5% 19%

*Import Net de la Xifra de Negocis

** Quan els rendiments íntegres de l’exercici anterior siguin inferiors a 15.000€ i representin més del 75% de la suma dels rendiments íntegres del treball i activitats econòmiques d’aquell exercici.

***Aplicable l’any en que se inicia l’activitat i els dos posteriors.

 

Respecte la retenció en les nòmines, s’aprova una nova escala de retenció que es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost de 2015. Tot i així els pagadors podran aplicar la nova escala des del dia 12 de juliol de 2015.

Per calcular el nou tipus de retenció es tindran en compte la nova escala i les retribucions obtingudes des de l’1 de gener de 2015, el que determinarà que el nou tipus de retenció serà menor per corregir l’excés de retenció suportat en les nòmines corresponents als mesos anteriors.

Per norma general, el tipus de retenció es rebaixa entre 0,5 i 1 punt percentual.