Deducció pagament fraccionat IRPF.

Quan la quantia dels rendiments nets d’activitats econòmiques (estimació objectiva i directa normal o simplificada) de l’exercici sigui igual o inferior a 12.000€, de la quantia del pagament fraccionat es podrà minorar d’acord al següent quadre:

 

Rendiments nets de l’exercici anterior Import de la minoració
Igual o inferior a 9.000 € 100 €
Entre 9.000,01 € i 10.000 € 75 €
Entre 10.000,01 € i 11.000 € 50 €
Entre 11.000,01 € i 12.000 € 25 €