Imputacions de rendes immobiliàries.

El tipus del 1,1%, s’aplicarà únicament a valors cadastrals revisats en els 10 períodes impositius anteriors al moment en el que es va imputar la renda, desapareixent la referència a 1994, en la resta de casos el percentatge d’imputació serà del 2%