CAT · ESP

Prevenció de Riscos laborals.

En les empreses fins a deu treballadors l’empresari podrà assumir personalment la prevenció de riscs sempre que desenvolupi la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció del risc dels treballadors.

També podran assumir la prevenció de riscs laborals els empresaris en empreses de fins a vint-i-cinc treballadors sempre que l’empresa disposi d’un sol centre de treball.

Llegir +

Cotització dels treballadors autònoms amb pluriactivitat.

Els treballadors que causin alta per primera vegada al règim d’autònoms i s’iniciïn en pluriactivitat a partir de l’entrada d’aquesta norma podran seguir cotitzant normalment o cotitzar el 50% de la base mínima els primers 18 mesos i el 75% de la base mínima els següents 18 mesos.

En el cas en que la pluriactivitat per compte aliena sigui a temps parcial amb més del 50% de la jornada, podrà seguir cotitzant normalment o cotitzar el 75% de la base mínima els primers 18 mesos i el 85% els següents 18 mesos.

Llegir +

Incentius en matèria de seguretat social per fomentar l’ocupació jove.

 • Aquells aturats menors de 30 anys o menors de 35 anys amb discapacitat del 33% contractats a temps parcial amb vinculació formativa gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant 12 mesos o 24 mesos si segueixen amb la formació.
 • Aquells aturat menor de 30 anys o menor de 35 anys amb discapacitat del 33%, sense vinculació laboral anterior amb la empresa, sempre que l’empresa tingui menys de 9 treballadors, que siguin contractats indefinidament, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial a la seguretat social per contingències comuns durant el primer any del contracte indefinit.
 • Aquells aturats de 45 anys o més inscrits a l’INEM ininterrompudament durant 12 mesos dins els 18 mesos anteriors a la contractació o beneficiaris del programa de requalificació professional contractats indefinidament per treballadors per compte propi menors de 30 anys o menors de 35 amb discapacitat del 33% sense assalariats gaudiran d’una reducció durant 12 mesos del 100% de la quota empresarial de la seguretat social.
 • Contractes indefinits per treballadors procedents de una empresa de treball temporal amb contracte per la formació i el aprenentatge. Reducció durant tres anys de les quotes a la seguretat social de l’empresa de:
  1. 1.500€ anuals pels homes.
  2. 1.800€ anuals per les dones.
 • Contractes en pràctiques amb menors de 30 anys o 35 si tenen 33% de discapacitat. Reducció del 50% de la quota empresarial de la seguretat social per contingències comuns durant tot el contracte.

Encara que existeixen moltes modalitats contractuals en les que es poden obtenir reduccions o bonificacions a la seguretat social, a l’hora de portar-ho en pràctica resulta que és molt difícil doncs hi ha durs requisits restrictius que tenen que complir les empreses i s’ha de mirar cas per cas.

Per posar-ho com exemple alguns dels requisits que demanen a les empreses son:

 • Estar al corrent de pagaments amb l’Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • L’empresari haurà de mantenir el lloc de treball del treballador contractat al menys tres anys.
 • L’empresari haurà de mantenir el número de treballadors en plantilla de l’empresa durant al menys 1 any des de la celebració del contracte.
 • No es poden fer bonificacions amb familiars fins a segon grau.
 • No es poden fer bonificacions si el treballador ja tenia en una altra empresa contracte indefinit en els últims 3 mesos.
 • El treballador no por haver tingut relació laboral anterior amb l’empresa.
 • L’empresari no pot haver celebrat acomiadaments improcedents en els últims sis mesos.

 

Llegir +

Obligatorietat d’incorporar-se al Sistema RED

Totes les empreses, agrupacions d’empreses i qualsevol persona responsables del compliment de l’obligació de cotitzar enquadrats en qualsevol règim de la seguretat social, independentment del número de treballadors que tinguin d’alta tindran l’obligació d’estar al sistema RED

En el cas dels treballadors autònoms únicament tindran aquesta obligació els que tinguin treballadors a càrrec.

Tampoc estaran obligats entre d’altres: els treballadores de la llar i representants de comerç.

Llegir +

Declaració sobre transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers a l’exterior. Formulari ETE.

Des de l’1 de gener de 2014 les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions amb no residents o mantinguin actius i passius a l’exterior hauran de presentar una declaració al Banc d’Espanya.

Les operacions incloses en aquesta declaració seran les següents:

 • Operacions per compte propi amb no residents, sigui quina sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin, és a dir, bé si es liquiden mitjançant transferències exteriors, mitjançant abonaments o càrrecs en comptes bancaris o inter-empresa, per compensació o mitjançant lliuraments en efectiu, per tant entenem que inclou les compres o vendes de mercaderies i/o serveis fora Espanya.
 • Saldos i variacions d’actius o passius a l’exterior, sigui quina sigui la forma en que es materialitzin (comptes en entitats bancàries o financeres, comptes inter-empresa, dipòsits en efectiu o de valors, participacions en el capital, instruments representatius de deute, instruments financers derivats, immobles, etc.).

La present declaració s’haurà d’enviar telemàticament al Banc d’Espanya i la periodicitat de la mateixa dependrà de l’import de les transaccions o els saldos de l’any immediatament anterior, en concret:

 • Declaració mensual, dintre dels 20 dies següents a la finalització de cada mes natural per volums de l’any anterior iguals o superiors a 300.000.000€
 • Declaració trimestral dintre dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural per volums de l’any anterior iguals o superiors a 100.000.000€ però inferiors a 300.000.000€
 • Declaració anual no més tard del 20 de gener de l’any següent per volums de l’any anterior inferiors a 100.000.000€
 • No obstant quan l’import no superi 1.000.000€ la declaració només s’enviarà a requeriment exprés del Banc d’España, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la sol·licitud.

La declaració anual podrà fer-se de forma resumida quan ni l’import dels saldos ni el de les transaccions superin els 50.000.000€.

 

Llegir +

Deducció per inversió temporal en empreses de nova o recent creació

Els inversors podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes a partir del 29 de setembre de 2013, per la subscripció d’accions o participacions de societats de nova o recent creació, podent, a més, aportar els seus coneixements empresarials o professionals, sempre que compleixin uns requisits entre els que destacaríem els següents:

 • La base màxima de la deducció és de 50.000€ anuals.
 • La inversió s’ha de fer l’any de la constitució o en els tres següents.
 • Haurà de mantenir-se com a accionista per un termini superior a 3 anys i inferior a 12.
 • La participació, directa o indirecta, conjuntament amb familiars fins al segon grau no pot ser en cap cas superior al 40%
 • Que no es tracti d’accions o participacions d’una entitat a través de la qual es faci la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat

 

Llegir +

Deducció per inversió de beneficis.

Els exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2013, les empreses de reduïda dimensió, tindran una deducció a la quota íntegra consistent en el 10% dels beneficis, sense incloure el impost sobre societats, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes. S’inclouran també els béns en arrendament financer sempre que s’exerceixi la opció de compra,

La deducció serà del 5% si s’aplica el tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació.

Llegir +