CAT · ESP

Exempció serveis en centres docents en horari interl·lectiu.

Estarà exempta l’educació, la guarda i custodia de nens, inclosa l’atenció de nens als centres docents en temps interl·lectius durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l’horari escolar.

 

Nou règim de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica prestats a consumidors finals o particulars.

A partir de l’1 de gener de 2015 els serveis d’aquest tipus (allotjament web, venda software, etc) prestats a particulars, es consideraran realitzats a l’Estat Membre on estiguin domiciliats aquests últims, fins aleshores es consideraven realitzats al domicili del prestador del servei, a diferència dels prestats a empresaris o professionals que ja es consideraven realitzats al domicili d’aquests últims.

Aquest canvi implica que, així com fins ara per aquest serveis s’expedia una factura amb l’IVA del domicili del prestador del servei, ara s’haurà d’expedir amb l’IVA del destinatari del servei si aquest és un particular, que podrà ser diferent a cada estat membre (a diferència dels serveis prestats a empresaris i particulars que es posa en marxa el mecanisme d’inversió del subjecte passiu i s’expedeix la factura sense IVA). 

Les empreses que es trobin en aquesta situació fins ara haurien d’haver declarat les operacions en el estat de destí, però ara, prèvia declaració voluntària s’habilita la possibilitat de presentar una única declaració a l’Estat Membre que es decideixi, presumiblement Espanya per les empreses espanyoles.

Quadres resum

Serveis electrònics prestats per empresaris comunitaris a partir 01/01/2015 

Destinatari Lloc de tributació
Empresari d’un altre Estat membre (EM) EM on el client estigui establert o resideixi. Inversió del subjecte passiu,
Consumidor final d’una altre EM EM on el client estigui establert o resideixi. El prestador del servei pot registrar-se en un únic EM per declarar l’IVA.
Empresari o consumidor final no comunitari No subjecte. A excepció de quan el servei sigui emprat de forma efectiva en el territori d’aplicació de l’IVA

Serveis electrònics prestats per empresaris no comunitaris a partir 01/01/2015

Destinatari Lloc de tributació
Empresari comunitari EM on el client estigui establert o resideixi. Inversió del subjecte passiu,
Consumidor final comunitari EM on el client estigui establert o resideixi. El prestador del servei pot registrar-se en un únic EM per declarar l’IVA.

Aplicació tipus reduït 10% en alguns casos a la venda d’obres d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.

S’aplicarà el tipus del 10% a les importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, sigui qui sigui l’importador dels mateixos, així com els lliuraments d’objectes d’art realitzats per les següents persones:

  • Pels seus autors o drethavents (segons la llei de Propietat Intel·lectual aquell que adquireix per herència els drets d’explotació de l’obra del autor).
  • Per empresaris o professionals, diferents dels revenedors d’objectes d’art, quan tinguin dret a deduir íntegrament l’impost suportat.

 

Exempció per prestació de serveis d’atenció a nens en general.

S’estableix l’exempció per la prestació de serveis realitzada per entitats de Dret Públic o Entitats amb establiments privats de caràcter social de l’activitat de custodia i atenció a nens en general, abans aquesta exempció es limitava a nens menors de 6 anys.

 

Noves operacions a declarar-se al model 347.

 • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran de declarar no només les operacions sobre les que expedeixin factura si no també aquelles per les que rebin factura i estiguin anotades al llibre registre de factures rebudes.
 • S’elimina el límit mínim excloent dels 3.005,06€ per les subvencions atorgades per les diferents Administracions Públiques a una mateixa persona o entitat

Nous obligats al model 347.

Passen a tenir l’obligació de presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones les comunitats de béns regides en règim de propietat horitzontal (comunitats de veïns) i determinats establiments de caràcter social per les adquisicions de béns i/o serveis, sempre que no siguin subministraments d’electricitat, combustibles, aigua i assegurances.

 

Supressió de la presentació generalitzada del model 340.

La declaració informativa d’operacions incloses als llibre registre només haurà de ser realitzada pels subjectes passius inclosos al registre de devolució mensual.

Termini presentació liquidació IVA juliol.

S’elimina la possibilitat que la declaració mensual corresponent al mes de juliol es pugui presentar el 20 de setembre, a partir del 2014 s’haurà de presentar com a màxim el 20 d’agost.

Acreditació aplicació inversió subjecte passiu

Durant el 2012 es van establir tres nous casos que tenen la consideració i tractament d’operació subjecta per inversió del subjecte passiu, és a dir que la factura s’expedeixi sense IVA, que afectaven principalment als contribuents del sector de la construcció.

En relació a aquests casos s’estableix l’obligació de comunicar expressa i fefaentment, és a dir que es pugui acreditar que s’ha comunicat, que es compleixen els requisits per aplicar la inversió del subjecte passiu, és a dir que la factura vagi sense IVA, aquesta acreditació es podrà fer mitjançant una declaració escrita signada on s’indica que es donen les circumstàncies requerides, en particular:

 • En les entregues de terrenys rústecs no edificables així com les segones i ulteriors transmissions d’edificis, inclòs el terrenys, sempre que l’adquirent hagi renunciat a l’exempció de l’IVA.
 1. L’empresari o professional que faci l’entrega haurà de comunicar que renúncia a l’exempció per cada operació
 2. L’adquirent té que acreditar que té dret a la deducció total de l’impost suportat per les adquisicions dels béns immobles
 • En les entregues fetes en execució de la garantia constituïda sobre béns immobles.
 1. El destinatari té que comunicar que està actuant en la seva condició d’empresari o professional
 • En les execucions d’obres amb o sense aportació de materials, així com la cessió de personal per la seva implantació, conseqüència de contractes formalitzats entre promotor i contractista que tinguin per objecte l’urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificis. Igualment aplicable als casos on els destinataris de les operacions siguin al mateix temps el contractista principal o altres subcontractistes.
 1. Els destinataris de les operacions hauran de comunicar:
 2. als contractistes principals amb els que contracti que estan actuant: a) en condició d’empresaris o professionals i b) que les operacions es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions
 3. als subcontractistes: que les operacions es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions

En cas que lo comunicat en la declaració escrita no sigui cert respondran solidàriament de la sanció que pugui imposar l’AEAT a l’expedidor de la factura.

 

Nous requisits per recuperar l’IVA d’impagaments

 • A partir de l’1 de gener de 2014, la comunicació de les modificacions de bases imposables per tal de recuperar l’IVA d’impagaments que s’ha de fer a l’AEAT, així com la documentació que l’ha d’acompanyar, haurà de ser telemàtica.
 • Com a nou requisit per la modificació de la base s’haurà d’acreditar la remissió de la factura rectificativa al deutor i a l’administrador concursal si és el cas. No s’especifica com haurà de ser aquesta acreditació, però entenem que podrà ser mitjançant correu certificat.
 • La documentació a adjuntar segons la disposició és:
  1. factures rectificatives i
  2. demanda judicial o requeriment notarial, s’elimina l’obligació d’enviar la còpia de l’auto de declaració de concurs en el seu cas
 • Tot i que recents directrius internes de l’AEAT obliguen també a presentar:
  1. Llibre registre de factures on es trobin comptabilitzades les factures de les que es modifica la base, és a dir de les originàries
  2. Justificació objectiva de la remissió de les factures rectificatives al seu deutor i administrador concursal si és el cas