CAT · ESP

Definició vinculació financera, econòmica i organitzativa a efectes d’aplicar règim especial de grup d’entitats.

A efectes d’aplicar voluntàriament el règim especial d’IVA de grups d’entitats, es defineix que es considera vinculació en cada cas:

 • Vinculació financera – quan l’entitat dominant, mitjançant una participació de més del 50% del capital o dels drets de vot de les entitats del grup, tingui el control efectiu sobre les mateixes
 • Vinculació econòmica – quan les entitats del grup realitzin una mateixa activitat econòmica o quan realitzen activitats diferents, resultin complementàries o contribueixin a la realització de les mateixes.
 • Vinculació organitzativa – quan existeixi una direcció comú en totes les entitats del grup.

 

Canvis al règim especial de les agències de viatge.

 • El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges, (hostaleria, transport i/o serveis accessoris), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les agències minoristes de viatges organitzats per les agències majoristes.
 • Es suprimeix el mètode de determinació global de la base imposable
 • Es suprimeix la possibilitat de fer constar separadament l’IVA repercutit del 6% a la factura, impedint així la seva deducció.
 • S’introdueix la possibilitat d’aplicar el règim general operació per operació, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional que tingui en alguna mesura dret a la deducció de quotes.

Exoneració presentació model 390 per determinats subjectes passius

Queden exempts de presentar el model 390, els subjectes passius de l’IVA obligats a presentar autoliquidacions trimestrals i que tributin només a territori comú, que realitzin exclusivament les següents activitats:

 • Activitats que tributin en règim simplificat de l’IVA i/o
 • Activitats d’arrendament de béns immobles urbans

 

Diferiment ingrés IVA importació.

Els empresaris o professionals podran optar per incloure la quota a liquidar en una importació en la declaració-liquidació corresponent al període en que rebi el document en que consta aquesta liquidació.

Per poder optar a aquest mètode de liquidació de l’IVA d’importació cal que el període de liquidació de les declaracions d’IVA sigui mensual i que s’hagi optat per aquesta opció o bé al començament de l’activitat o bé durant el mes de novembre anterior l’inici de l’any natural en el que tingui que tindre efecte.

 

Ampliació àmbit aplicació prorrata especial.

Es disminueix de 20% al 10% la diferència màxima admissible sobre les quotes deduïdes per aplicar la prorrata general front l’especial. Si es supera el límit cal aplicar l’especial.

 

Canvis al règim especial de les agències de viatge.

 • El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges, (hostaleria, transport i/o serveis accessoris), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les agències minoristes de viatges organitzats per les agències majoristes.
 • Es suprimeix el mètode de determinació global de la base imposable
 • Es suprimeix la possibilitat de fer constar separadament l’IVA repercutit del 6% a la factura, impedint així la seva deducció.
 • S’introdueix la possibilitat d’aplicar el règim general operació per operació, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional que tingui en alguna mesura dret a la deducció de quotes. L’opció per aplicar aquest règim es practicarà per cada operació realitzada pel subjecte passiu, comunicant per escrit al destinatari de la mateixa amb caràcter previ o simultani a la prestació dels serveis d’allotjament, transport o altres accessoris o complementaris als mateixos, tot i que s’entendrà fet quan la factura no contingui menció “règim especial d’agències de viatge”.

 

Reducció límits per aplicar règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

A partir de l’1 de gener de 2016 es redueixen els límits que permeten optar per aquest règim, en particular:

 • Els subjectes passius que superin per la totalitat de les operacions relatives a les activitats compreses en aquest règim un import de 250.000€ (abans 300.000€), excepte si la normativa del IRPF estableix un límit inferior.
 • Els subjectes passius que superin per la totalitat de les operacions realitzades, diferents de les anteriors, l’import de 150.000€ (abans fixava un import per la totalitat de les operacions realitzades de 450.000€)
 • les adquisicions o importacions de béns i serveis de l’any immediat anterior pel conjunt d’activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000€ a 150.000€. Tot i que s’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 250.000€.

 

Canvis tipus d’IVA.

 1. Passen del 10% al 21%:
  • Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i resta d’instrumental d’ús mèdic i hospitalari
  • les substàncies medicinals i principis actius usats per l’elaboració de medicaments d’ús veterinari així com els equips mèdics, aparells i resta d’instrumental usat amb fins veterinaris.
 2. Passen del 4% al 21%:
  • les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per ús humà així com els productes Inter mitjos per la fabricació d’aquests medicaments.
 3. Es manté al 10%:
  • les ulleres graduades, lentilles, ortesis, pròtesis i orto pròtesis, cadires, crosses, i dispositius pel tractament de diàlisis i respiratoris, excepte les que són per persones amb discapacitat que són al 4%.
  • els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final del tipus, gases vendes, etc
  • els medicaments d’ús animal
  • compreses, tampons, preservatius, etcEs manté al 4%: Les flors i plantes vives de caràcter ornamenta:
 4. Es manté al 4%:
  • Medicaments d’ús humà, formules galèniques, magistrals i preparats oficinals
 5. Passen del 21% al 10%:
  • Les flors i plantes vives de caràcter ornamental

 

Nous casos d’inversió del subjecte passiu: venda telèfons mòbils, consoles, portàtils i tabletes per part del distribuïdor a les boti-gues.

S’estableixen nous casos d’operacions subjectes a la inversió del subjecte passiu, és a dir que qui fa la factura no expedeix IVA però qui la rep se l’autorepercuteix i dedueix.

En concret les entregues de: 

 • Plata, platí i paladi, en brut, en pols o semi treballat;
 • Telèfons mòbils
 • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.

Lo previst en els dos últims punts només s’aplicarà si el destinatari de l’operació és:

 1. Un empresari o professional revenedor, per exemple una botiga, sigui quin sigui l’import del lliurament
 2. Un empresari o professional diferent dels anteriors, quan l’import total de l’operació excedeixi de 10.000€ exclòs IVA.

L’empresari o professional haurà de comunicar a l’AEAT la seva condició de revenedor mitjançant la presentació d’un 036, al començar l’activitat, o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de cada any natural en el que hagi de tenir efectes.

El revenedor haurà de comunicar expressa i fefaentment al empresari o professional que faci l’entrega: que està actuant com a empresari i professional i que té la condició de revenedor que es podrà acreditar mitjançant un certificat obtingut de l’AEAT amb una validesa d’un any.

 

Ampliació àmbit aplicació prorrata especial.

Es disminueix de 20% al 10% la diferència màxima admissible sobre les quotes deduïdes per aplicar la prorrata general front l’especial. Si es supera el límit cal aplicar l’especial.