Impuls, creixement i
consolidació d'empreses,
entitats i autònoms
#SolucioPimes
#SolucioEmprenedors Resolem els dubtes en
la creació i en el dia a dia
del seu negoci
#SolucioAutonoms Donem seguretat en
la gestió dels comptes,
impostos i nòmines
#SolucioGransEmpreses Oferim rigor, confiança
i proximitat per facilitar la
presa de decisions
#SolucioFilials Cuidem dels seus
interessos i recolzem
el seu personal
COVID-19
Coneixement i
recolzament en
moments incerts

Nous casos d’inversió del subjecte passiu: venda telèfons mòbils, consoles, portàtils i tabletes per part del distribuïdor a les botigues.

S’estableixen nous casos d’operacions subjectes a la inversió del subjecte passiu, és a dir que qui fa la factura no expedeix IVA però qui la rep se l’autorepercuteix i dedueix.

En concret les entregues de:

  • Plata, platí i pladi, en brut, en pols o semi treballat;
  • Telèfons mòbils

 

  • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.

Ampliació terminis per modificar la base imposable en cas de creditors de dubtós cobrament.

  • En cas de deutors declarats en concurs, el termini per poder fer la modificació s’amplia de 1 a 3 mesos.

 

  • En cas de crèdits incobrables, relatius a creditors no declarats en concurs que incompleixen el termini de pagament, si l’empresari titular del dret de cobrament té un volum d’operacions de l’any immediat anterior no sigui superior a 6.010.121,04€, el termini a partir del qual es pot considerar el crèdit com a incobrable a efectes d’IVA, podrà ser de sis mesos o d’un any.

Ampliació de la possibilitat de la renúncia a l’exempció en operacions immobiliàries.

S’amplia la possibilitat de renunciar a l’exempció de l’IVA en les operacions immobiliàries mitjançant la supressió de la necessitat que l’adquirent tingui dret a la deducció total de l’IVA, ara es permet que renunciïn també aquells amb dret a deducció parcial.

Augment del límit de la no subjecció a IVA dels objectes caràcter publicitari.

El lliurament gratuït d’objectes de caràcter publicitari està no subjecte a IVA. Es considera objecte publicitari aquell que no tingui un valor comercial intrínsec destacable i que a més s´indiqui clarament el caràcter de publicitari. Per excepció, quedaran subjectes a IVA quan el cost dels lliurats a un mateix destinatari en un any sigui superior a 200€, abans el límit estava en 90,15€.

 

Ampliació terminis per modificar la base imposable en cas de creditors de dubtós cobrament.

  • En cas de deutors declarats en concurs, el termini per poder fer la modificació s’amplia d’1 a 3 mesos.
  • En cas de crèdits incobrables, relatius a creditors no declarats en concurs que incompleixen el termini de pagament, si l’empresari titular del dret de cobrament té un volum d’operacions de l’any immediat anterior no sigui superior a 6.010.121,04€, el termini a partir del qual es pot considerar el crèdit com a incobrable a efectes d’IVA, podrà ser de sis mesos o d’un any (a efectes de l’Impost sobre Societats es manté a partir de 6 mesos).
  • En cas d’operacions en règim especial del criteri de caixa s’entendrà complert el termini anterior quan la data de meritació de l’impost es produeixi per aplicació de la data límit de 31/12.

 

Obligació expressar valor monetari en contraprestacions de caràcter no monetari.

En les operacions amb contraprestació no monetària el valor s’haurà de fixar per acord entre les parts, canviant el criteri que hi havia fins ara de valor de mercat al de autoconsum.

 

Ampliació de la possibilitat de la renúncia a l’exempció en operacions immobiliàries.

S’amplia la possibilitat de renunciar a l’exempció de l’IVA en les operacions immobiliàries mitjançant la supressió de la necessitat que l’adquirent tingui dret a la deducció total de l’IVA, ara es permet que renunciïn també aquells amb dret a deducció parcial.

 

Canvis en l’exempció sobre la transmissió de terrenys.

Es suprimeix l’exigència, per tal que la transmissió d’un terreny sigui exempta, a que aquesta sigui feta pel promotor de l’urbanització.

Per altra banda es suprimeix l’exempció aplicable entre l’adjudicació de terrenys entre les Juntes de Compensació i els propietaris.

 

Supressió de l’exempció de serveis prestats per fedataris públics (notaris).

Es suprimeix l’exempció als serveis prestats per notaris, registradors mercantils i de la propietat en connexió amb operacions financeres exemptes o no subjectes com per exemple constitució, subrogació o cancel·lació d’hipoteques entre d’altres.

 

 

Augment del límit de la no subjecció a IVA dels objectes caràcter publicitari.

El lliurament gratuït d’objectes de caràcter publicitari està no subjecte a IVA. Es considera objecte publicitari aquell que no tingui un valor comercial intrínsec destacable i que a més s´indiqui clarament el caràcter de publicitari. Per excepció, quedaran subjectes a IVA quan el cost dels lliurats a un mateix destinatari en un any sigui superior a 200€, abans el límit estava en 90,15€.