Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Supressió de la presentació generalitzada del model 340.

La declaració informativa d’operacions incloses als llibre registre només haurà de ser realitzada pels subjectes passius inclosos al registre de devolució mensual.