CAT · ESP

Supressió de la presentació generalitzada del model 340.

La declaració informativa d’operacions incloses als llibre registre només haurà de ser realitzada pels subjectes passius inclosos al registre de devolució mensual.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone