Noves operacions a declarar-se al model 347.

  • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran de declarar no només les operacions sobre les que expedeixin factura si no també aquelles per les que rebin factura i estiguin anotades al llibre registre de factures rebudes.
  • S’elimina el límit mínim excloent dels 3.005,06€ per les subvencions atorgades per les diferents Administracions Públiques a una mateixa persona o entitat