Acreditació aplicació inversió subjecte passiu

Durant el 2012 es van establir tres nous casos que tenen la consideració i tractament d’operació subjecta per inversió del subjecte passiu, és a dir que la factura s’expedeixi sense IVA, que afectaven principalment als contribuents del sector de la construcció.

En relació a aquests casos s’estableix l’obligació de comunicar expressa i fefaentment, és a dir que es pugui acreditar que s’ha comunicat, que es compleixen els requisits per aplicar la inversió del subjecte passiu, és a dir que la factura vagi sense IVA, aquesta acreditació es podrà fer mitjançant una declaració escrita signada on s’indica que es donen les circumstàncies requerides, en particular:

  • En les entregues de terrenys rústecs no edificables així com les segones i ulteriors transmissions d’edificis, inclòs el terrenys, sempre que l’adquirent hagi renunciat a l’exempció de l’IVA.
  1. L’empresari o professional que faci l’entrega haurà de comunicar que renúncia a l’exempció per cada operació
  2. L’adquirent té que acreditar que té dret a la deducció total de l’impost suportat per les adquisicions dels béns immobles
  • En les entregues fetes en execució de la garantia constituïda sobre béns immobles.
  1. El destinatari té que comunicar que està actuant en la seva condició d’empresari o professional
  • En les execucions d’obres amb o sense aportació de materials, així com la cessió de personal per la seva implantació, conseqüència de contractes formalitzats entre promotor i contractista que tinguin per objecte l’urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificis. Igualment aplicable als casos on els destinataris de les operacions siguin al mateix temps el contractista principal o altres subcontractistes.
  1. Els destinataris de les operacions hauran de comunicar:
  2. als contractistes principals amb els que contracti que estan actuant: a) en condició d’empresaris o professionals i b) que les operacions es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions
  3. als subcontractistes: que les operacions es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions

En cas que lo comunicat en la declaració escrita no sigui cert respondran solidàriament de la sanció que pugui imposar l’AEAT a l’expedidor de la factura.