Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Nous casos d’inversió del subjecte passiu: venda telèfons mòbils, consoles, portàtils i tabletes per part del distribuïdor a les boti-gues.

S’estableixen nous casos d’operacions subjectes a la inversió del subjecte passiu, és a dir que qui fa la factura no expedeix IVA però qui la rep se l’autorepercuteix i dedueix.

En concret les entregues de: 

  • Plata, platí i paladi, en brut, en pols o semi treballat;
  • Telèfons mòbils
  • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.

Lo previst en els dos últims punts només s’aplicarà si el destinatari de l’operació és:

  1. Un empresari o professional revenedor, per exemple una botiga, sigui quin sigui l’import del lliurament
  2. Un empresari o professional diferent dels anteriors, quan l’import total de l’operació excedeixi de 10.000€ exclòs IVA.

L’empresari o professional haurà de comunicar a l’AEAT la seva condició de revenedor mitjançant la presentació d’un 036, al començar l’activitat, o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de cada any natural en el que hagi de tenir efectes.

El revenedor haurà de comunicar expressa i fefaentment al empresari o professional que faci l’entrega: que està actuant com a empresari i professional i que té la condició de revenedor que es podrà acreditar mitjançant un certificat obtingut de l’AEAT amb una validesa d’un any.